سایر

انواع مقاومت های نوری برای طراحی مدار ربات

انواع مقاومت های نوری برای طراحی مدار ربات   انواع مقاومت هاي متغيري كه در طراحي مدارهاي ربات با آن سرو كار داريم ، عبارتند از : 1) ترميستور (Termistor) : كه مقاومت آن با تغييرات دما تغيير مي كند و يكي از كاربردهاي آن در ترموستات الكترونيكي مي باشد. 2) Strain gauge : كه […]

سایر

اصول و پارامترهای تزويج كننده هاي نوري

اصول و پارامترهای تزويج كننده هاي نوري يك وسيله تزويج كننده نوري بطور ساده، يك واحد عايق است كه بخش‌هي Rx و Tx با توان بالا، بطور مجزا از يكديگر در درون آن قرار گرفته‌اند و توسطنور به يكديگر تزويج مي‌گردند. در اينجا بخش Tx يك LED است ولي بخش Rx ممكن است يك ترانزيستور […]

سایر

معرفی کلیدها و چشمهای الکتریکی ( سنسور )

معرفی کلیدها و چشمهای الکتریکی ( سنسور )   لامپ سیگنال برای نشان داده حالت وصل یا قطع یک مدار از لامپ سیگنال استفاده می شود برای افزایش عمر لامپ می توان لامپی را انتخاب نمود که ولتاژ نامی آن بیشتر از ولتاژ تغذیه لامپ باشد. مثلاً برای شبکه 220 ولتی از لامپ 260 ولت […]

آکادمی سیم پاور

سنسورهاي هوشمند و جمع بندی نهایی سنسورها

سنسورهاي هوشمند و جمع بندی نهایی سنسورها   این سنسور که ساخت شـرکت AMETEK مـی باشـد، داراي تکنولـوژي Magnetostrictive بوده و بدین ترتیب یک موقعیت سنج خطی مطلـق مـی باشـد . از خـصوصیات بـارز آن مـی تـوان بـه مواردي چون دقت بالا، داراي صفر و زمان قابل برنامه ریـزي، تنظـیم اتوماتیـک و غیرتماسـی بـودن اشاره […]

آکادمی سیم پاور

تحلیل یک نمونه سنسور موقعیت زاویه

تحلیل یک نمونه سنسور موقعیت زاویه   با توجه به شباهت موقعیت سنجی زاویهاي مطلق در تمام ایدهها سـعی شـد تـا بـا ارائـه یـک نمونه صنعتی، روش کلی این موقعیتسنجی توضیح داده شود. این سنسور بر مبناي تکنولوژي CMOS عمل مـی کنـد . کـاربرد اصـلی ایـن سنـسور کنتـرل میکروموتورها میباشد. این سنسور بر اساس اثر […]

سایر

سنسور مگنسین و میکروسین از دسته سنسورهای القایی

سنسور مگنسین و میکروسین از دسته سنسورهای القایی   مگنسین Magnesyn نیز یک مبدل القایی است . استاتور آن یک سیمپیچی چنبرهاي است که بـر یـکهسته با ضریب نفوذپذیري بزرگ، قرار گرفته است. سیمپیچی از 3 محل در زوایـاي 300 ، 180 ، 60درجه از ابتداي سیمپیچی به سه ترمینال متصل شده است. روتور یک […]

آکادمی سیم پاور

سنسور رزولور از دسته سنسورهای القایی و مدارات بهسازی

سنسور رزولور از دسته سنسورهای القایی و مدارات بهسازی رزولور رزولورها نوعی از سینکروها هستند که امروزه کاربرد وسیعی در صـنایع مختلـف دارنـد . ایـنسنسورها به علت ساختمان خاص داخلی خود در محیط هاي صن عتی و آلوده، بـه جـاي انکودرهـاينوري استفاده میشوند. همچنین با توجه به این که ساخت سینکرو نسبت به رزولور مشکل […]