طراحي يك روش جديد براي تشخيص خطاهاي امپدانس بالا
دانلود رایگان پروژه

طراحي يك روش جديد براي تشخيص خطاهاي امپدانس بالا

رمز :sim-power.ir طراحي يك روش جديد براي تشخيص خطاهاي امپدانس بالا براساس تبديل wavelet چكيده در اين مقاله طراحي يك روش جديد براي تشخيص خطاهاي امپدانس بالا در شبكه هاي توزيع براساس تبديل wavelet توصيف شده است. تشخيص خطاهاي امپدانس بالا باروشهاي مرسوم بسيار مشكل مي باشد. با رخداد خطا در اين شبكه، سيگنالهاي آغشته […]

اتصال زمين در شبکه های توزيع و پيشنهادات اصلاحی
دانلود رایگان پروژه

اتصال زمين در شبکه های توزيع و پيشنهادات اصلاحی

رمز :sim-power.ir عباسعلی پور محمد شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان کليد واژه ها : اتصال زمين ، سيستم حفاظتی خنثی ، شبکه TN ، مقاومت زمين چکيده : موضوع اتصال زمين در شبکه های توزيع از مسائلی است که از بعد فنی و ايمنی از اهميت ويژه ای برخوردار بوده و با عنايت به […]

بررسي اقتصادي و فني اثربخشي بكارگيري كابلهاي خودنگهدار
دانلود رایگان پروژه

بررسي اقتصادي و فني اثربخشي بكارگيري كابلهاي خودنگهدار

رمز :sim-power.ir بررسي اقتصادي و فني اثربخشي بكارگيري كابلهاي خودنگهدار هوايي در بهينه سازي شبكه فشار ضعيف سيد محمد هاشمي-مسعود صادقي-داود زين الديني شركت توزيع نيروي برق شمالغرب تهران 1-مقدمه: مقاله حاضر بازگو كننده تجربه اي است كه در شركت توزيـع نيـروي بـرق شـمالغرب تهـران در ارتباط با بكارگيري كابلهاي خودنگهدار هوايي بدست آمده است. […]