سایر

آموزش سیمولینک متلب رشته برق جلسه هفتم:قطعات الکترونیک قدرت-دیود

طبق معمول با وارد شدن به نرم افزار متلب از بخش Simulink library وارد قسمت سیمولینک متلب می شویم و بعد از اون بر روی قسمت ۲ کلیک کرده و یه صفحه جدید ایجاد می کنیم . ( طبق شکل ۳۶ )   شکل ۳۶ خوب بعد از ایجاد صفحه جدید ، برای استفاده از […]

آموزش متلب دانلود رایگان پروژه دانلود رایگان پروژه متلب سیمولینک

دانلود کد متلب شبکه عصبی گازی GNG

شبکه عصبی گازی یا شبکه گاز عصبی (Neural Gas Network) یکی از انواع شبکه های عصبی رقابتی با الگوی یادگیری غیر نظارت شده است، که کاربرد اصلی آن در حل مسائل خوشه بندی (Clustering) و یادگیری توپولوژی (Topology) است. این نوع از شبکه عصبی، از نظر طبقه بندی در رده الگوریتم های Vector Quantization (به اختصار […]

آکادمی سیم پاور

حلقه for در سی شارپ #C

حلقه for : حلقه for حلقه اي است كه درك نحوه كاركرد آن بسيار راحت است. در امتحان كنيد بعد، با اين دستور آشنا خواهيم شد . )1 يك پروژه ويندوزي جديد به نام Loops ايجاد كنيد . )2 در فرمي كه ظاهر مي شود يك ListBox و يك كنترل Button اضافه كنيد. )3 خاصيت […]

آکادمی سیم پاور

default در #C

انتخابهاي چند گانه : در برر سي حالتهاي مختلف در شرط مقابل دستور case اجباري نيست كه فقط يك حالت را بررسي كنيد، بلكه ميتوانيد چند حالترا در مقابل يك case بررسي كنيد، تا در صورتي كه هر كدام از آنها رخ داد، كد مورد نظر اجرا شود . در بخش امتحان كنيد زيـر،برنامه بالا […]

آکادمی سیم پاور

دستور switch در #C سی شارپ

انتخاب بين حالتها با استفاده از switch : در بعضي از مواقع بايد شرط هايي را مشابه زير بررسي كنيد : آيا نام مشتري برابر با Bryan است؟ در اين صورت عمل A را انجام بده. آيا نام مشتري برابر با Stephanie است؟ در اين صورت عمل B را انجام بده. آيا نام مشتري برابر […]

آکادمی سیم پاور

عملگر هاي And و Or منطقي #C

عملگر هاي And و Or منطقي #C در بعضي از شرايط ممكن است بخواهيد به جاي يك شرط، چند شرط را در دستور if بررسي كنيد . براي مثال مي خواهيـد بدانيـدآيا intNumber بزرگتر از 27 و كوچكتر از 10 است يا نه و يا ميخواهيد بدانيد آيا strName برابر “Sydney” و يا”Stephanie” است يا […]

آکادمی سیم پاور

عملگر هاي مقايسه اي #C

استفاده از عملگر هاي مقايسه اي : در اين بخش چهار عملگر مقايسه اي ديگر را معرفي خواهيم كرد. در امتحان كنيد هاي بعدي با اين عملگر ها آشنا مي شويد : )1 اگر برنامه If Demo در حال اجرا اسـت، آن را ببنديـد . قـسمت طراحـي فـرم را بـراي Form1 بـاز كنيـد، يـكTextBox به […]

آکادمی سیم پاور

دستورات if تودرتو #C

دستورات if تودرتو :   علاوه بر استفاده متوالي از دستورات if، مي توانيد در داخل يك if از دستورات if ديگري استفاده كنيد . بـه مثـال زيـر توجـه كنيد : if (intX > 3) { MessageBox.Show(“intX is greater that 3”, “Sample If”); if (intX == 6) MessageBox.Show(“intX is 6!”, “Sample If”); } در استفاده […]

آکادمی سیم پاور

دستور Else در #C

دستور Else در #C   اگر بخواهيد در صورت درست بودن شرط قسمتي از برنامه و در صورت غلط بودن آن قسمتي ديگر اجرا شـود، مـي توانيـد از دسـتورelse استفاده كنيد. در امتحان كنيد زير مي توانيد نحوه كاربرد اين دستور را مشاهده كنيد . )1 كد درون رويداد Click مربوط به كنترل btnAnotherIf را […]

آکادمی سیم پاور

دستورات شرطی #C

دستورات شرطی در #C   در فصل سوم در مورد الگوريتم ها و كاربرد آنها در نرم افزار مطالبي را آموختيد. در اين فصل نحـوه كنتـرل رونـد اجـراي برنامـه درطول اين الگوريتم ها را مشاهده خواهيد كرد . براي مثال خواهيد ديد كه چگونه مي توانيد تصميماتي از قبيل “اگر X بـه ايـن حالـتبود، A […]