موتورهای الکتریکی

بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی

ارایه راهکارهایی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی اعمال زیر را میتوان برای بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی انجام داد :  حصول کیفیت توان مناسب موتورها بر اساس کار با توان باکیفیت با فرکانس 60 هرتز (50 هرتز) و ولتاژ کاملاًسینوسی طراحی میشوند. انحراف از این شرایط بازده موتور را کاهش […]

موتورهای الکتریکی

محاسبات صرفه جویی اقتصادی موتورهای الکتریکی

  محاسبات صرفه جویی اقتصادی موتورهای الکتریکی   ارایه مقادیر دقیق صرفه جویی ریالی با توجه به اینکه قیمت انرژی در کشورمان واقعی نبوده و هر آن امکان تغییرات در میزان قیمت انرژی الکتریکی وجود دارد، پیشبینیها را متغیر خواهد نمود. با توجه به ارقام ارایه شده برای صرفه جویی در مصرف انرژی که رقمهای […]

موتورهای الکتریکی

محاسبات صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی

محاسبات صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی   انتخاب موتور در اکثر موارد بدون توجه به بازده موتور انجام شده و تنها در محرکهـای بسیار بزرگ این موضوع مد نظر قرار میگیرد. از عوامل اصلی در انتخاب موتـور، قیمـت خرید و موجود بودن موتور به شمار میآید. سـازندگان موتورهـای الکتریکـی نیـز بـرای برآورده ساختن خواسته خریداران، […]

موتورهای الکتریکی

تعیین بازده کاری موتورهای الکتریکی

تعیین بازده کاری موتورهای الکتریکی در بخشهای قبل با توجه به اندازه گیری ها و روابط مربوطه، توانستیم میزان بار موتورهای مورد نظر را در حالت کار به دست آوریم. در این قسمت می خواهیم با توجه به بار حاصله و روابط مربوطه بازده موتورهای یاد شده را به دست آوریم . با توجه به […]

موتورهای الکتریکی

سرعت در موتورهای القایی

سرعت در موتورهای القایی یکی از مزایای موتورهای القایی در مقایسه با موتورهای سنکرون قابلیت تغییر سرعتآنهاست. موتورهای القایی قابلیت تغییر سرعت از صفر تا سرعت سنکرون (سرعتچرخش میدان دوار در فاصله هوایی) را دارا میباشند. لیکن با در نظر گرفتن ملاحظاتعملی و اقتصادی تغییر سرعت در این محدوده وسیع میسر نیست. این بدان دلیل […]

موتورهای الکتریکی

تعیین سطح بار موتورهای الکتریکی

تعیین سطح بار موتورهای الکتریکی روشهای مختلفی جهت تعیین میزان بار موتورهای الکتریکی وجود دارند. در این جا به سه روش که در برنامه Motor Challenge وزارت انرژی آمریکا نیز استفاده شده است اشاره میکنیم . روش توانی در این روش با توجه به مقدار توان الکتریکی ورودی به موتور و مقایسه آن با توانالکتریکی […]

موتورهای الکتریکی

تلفات در موتورهای الکتریکی

تلفات در موتورهای الکتریکی همان گونه که میدانیم، موتورهای الکتریکی در ورودی خود انرژی الکتریکی را دریافتکرده و آن را به انرژی مکانیکی مورد نیاز بار تبدیل مینماید. در این میان مقداری ازانرژی الکتریکی به شکلهای مختلف تلف میگردند. انواع تلفات در موتورهای الکتریکی عبارتند از:  تلفات اهمی (مسی)  تلفات هسته ( آهنی) […]

موتورهای الکتریکی

مشخصه های موتور و تطابق آن با بار

مشخصه های موتور و تطابق آن با بار با توجه به مشخصه های تعریف شده برای بار مکانیکی، بدیهی است در صورتی موتورمیتواند باری را تامین کند که از مشخصه های عملکردی مطلوب برخوردار باشد . از آنجا که موتورهای القایی به ویژه آن دسته از موتورها که دارای توان خروجی پایینمیباشند به صورت تولید […]

موتورهای الکتریکی

مشخصه های بار مکانیکی در موتورهای القایی

مشخصه های بار مکانیکی موتورهای القایی سه فاز و تک فاز به دلیل تنوع مصرف، در کاربردهای زیادی مورد استفاده قرار میگیرند. مشخصه بار با توجه به نوع آن تعیین شده و وابسته به شرایط مکانیکی میباشد. هر کاربرد مکانیکی با توجه به شرایط حاکم نوع بار و مشخصه های آن معلوم میشود. بدیهی است […]

موتورهای الکتریکی

مدیریت مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی در سطح جهان

نگاهی به فعالیتهای انجام شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی در سطح جهان   – انگلستان . وزارت محیطزیست این کشور از ماه ژوئیه سال 1991 میلادی پروژهای را در زمینه افزایش بازده موتورهای الکتریکی القایی آغاز نمود. هدف اصلی این پـروژه کاهش مبلغ 6 میلیارد دلاری است که همه ساله صنایع […]