آموزش متلب

نحوه کار با فرمان Axis و zoom در متلب

نحوه کار با فرمان Axis و zoom در متلب فرمان Axis هنگامیکه از فرمان plot (x,y)استفاده می شود ، سایت سیم پاوربصورت خودکار منحنی و در سایت سیم پاور را در مستطیلی به ابعاد   رسم می کند. برای اینکه مستطیل ترسیم دارای ابعاد [c,d]×[a,b] شود، کافی است بعد از فرمان plotفرمان زیر اجرا شود: همچنین […]

آموزش متلب

آموزش و نحوه کار با سایر ویژگی های ترسیم در متلب

سایر ویژگی های ترسیم آموزش و نحوه کار با سایر ویژگی های ترسیم در متلب استفاده از فرامین زیر به سادگی می توان برای یک نمودار عنوان و برای محورهای افقی و عمودی نیز عنوان تعیین گردد. برای مثال: به صورت عکس زیر :   آموزش و نحوه کار با سایر ویژگی های ترسیم در […]

آموزش متلب

آموزش کامل و جامع فرمان ezplot در متلب

آموزش کامل و جامع فرمان ezplot در متلب فرمان plotبا توابع عددی درون  -M فایل ها دقیقا مانند توابع inlineکار می کند، برای مثال plot (x,f(x))تابع تعریف شده در –M  فایل به نام f.mرا رسم می کند. اما فرمان ezplot با کمی تفاوت تابع  -M فایل را صدا میزند.برای توابع داده شده بعنوان inlineو یا […]

آموزش متلب

آموزش کامل رسم توابع عددی در متلب

۱-۱ رسم توابع عددی آموزش کامل رسم توابع عددی در متلب سایت سیم پاور انتخاب های متعدد نمودارهای دوبعدی و سه بعدی انعطاف پذیر و آسان را فراهم می کند . توابع رسم ، در ؟ قسمت تقسیم بندی می شوند : مدیریت گرافیک ، ایجاد سطح و منحنی و در سایت سیم پاور، حاشیه […]