سایر

کتابخانه سیمولینک

C شامل کتابخانه FDCTOOLS با بلوک های مفید جدیدی است که میتواند در سیستمهای گرافیکی سیمولینک استفاده شود. برخی از این بلوک در سایر سیستمهای گرافیکی از FDC استفاده شدهاند و برخی دیگر برای کاربرد کلی اجرا شدهاند. کتابخانه در فایل M.FDCTOOLS در مسیر فرعی TOOLS وجود دارد و با تایپ کردن FDCTOOLS در خط فرمان باز میشود. اگر بخواهید کتابخانه ابزارها را بطور مجزا کپی کنید، مطمئن شوید که شامل فایلهای M.NSWITCH و M.SOFTLIM نیز هست

کتابخانه FDCTOOLS شامل دو بلوک ورودی جدید است: – fcn Block ،سیگنال ورودی به شکل بلوک را ایجاد میکند. کاربر میتواند مقدار اولیه سیگنال، دامنه بلوک، و طول مدت ورودی بلوک را تعیین کند. – Doublet سیگنال doublet را ایجاد میکند. کاربر میتواند مقدار اولیه سیگنال، طول دو فاصله زمانی را برای بخش بلوک باالیی و پایینی سیگنال، مقادیر سیگنال در طول آن روز فاصله زمانی، و زمان شروع doublet را تعیین کند. این بلوک با برنامه کمکی Mask از سیمولینک ایجاد شده است. این بلوک را برای دیدن چگونگی عملکرد آنها باز کنید.

C.1 سیمولینک شامل بلوک Switch است که انتخاب میکند که کدامیک از دو سیگنال ورودی عبور میکند که به سیگنال کنترل سوئیچ بستگی دارد. کتابخانه FDCTOOLS شامل تعدادی بلوک سوئیچ جدید با کارکرد ارتقاء یافته است. – بلوک switch off/on ،که براساس بلوک switch استاندارد از سیمولینک است. دو ورودی دارد: سیگنال کنترل سوئیچ، و سیگنال اصلی که از طریق آن عبور میکند یا بلوک میشود. اگر اولین ورودی مساوی یک باشد، دومین ورودی عبور میکند، در غیر این صورت خروجی switch off/on در صفر تدوین میشود. – بلوک switch-6 ،که زیر سیستم پنهان شده است که انتخاب یکی از 6 سیگنالهای ورودی اصلی را با تدوین سیگنال کنترل سوئیچ هفتم اضافی امکانپذیر میسازد. اولین ورودی بلوک switch-6 ،سیگنال کنترل سوئیچ است


C.1 سیمولینک شامل بلوک Switch است که انتخاب میکند که کدامیک از دو سیگنال ورودی عبور میکند که به سیگنال کنترل سوئیچ بستگی دارد. کتابخانه FDCTOOLS شامل تعدادی بلوک سوئیچ جدید با کارکرد ارتقاء یافته است. – بلوک switch off/on ،که براساس بلوک switch استاندارد از سیمولینک است. دو ورودی دارد: سیگنال کنترل سوئیچ، و سیگنال اصلی که از طریق آن عبور میکند یا بلوک میشود. اگر اولین ورودی مساوی یک باشد، دومین ورودی عبور میکند، در غیر این صورت خروجی switch off/on در صفر تدوین میشود. – بلوک switch-6 ،که زیر سیستم پنهان شده است که انتخاب یکی از 6 سیگنالهای ورودی اصلی را با تدوین سیگنال کنترل سوئیچ هفتم اضافی امکانپذیر میسازد. اولین ورودی بلوک switch-6 ،سیگنال کنترل سوئیچ است که باید مساوی با عدد i با i1,2,3,4,5,6 باشد. سیگنال خروجی از switch-6 مساوی با ورودی th i 1 است. بلوک Gain Scheduled اجرای سیستم زمانبندی بهره را امکانپذیر میسازد. دومین ورودی این بلوک در سیگنالی ضرب میشود که به اولین ورودی بستگی دارد. کاربر باید تابع زمان بندی بهره را در بلوک Fcn داخلی از Scheduled Gain تعیین کند. اگر ورودی vector یا بردار برای سیگنال زمانبندی بهره استفاده شود، تغییر مقدار بهره بعنوان تابعی از کل عناصر بردار امکانپذیر است. برای مثال، تغییر بهرهها در سیستم خلبان خودکار بعنوان تابعی از هر دو سرعت هوایی و ارتفاع امکانپذیر است. در سیستمهای APILOT1 تا APILOT3 ،استفاده از بلوک های زمانبندی بهره برای خلبان خودکار BEAVER نشان داده شده است. اگر از تعداد زیادی بلوک Gain Scheduled استفاده میکنید، حذف عنوان داخلی و بلوک های Info More و رهایی فقط تابع زمانبندی بهره واقعی توصیه میشود. این کار اندازه فایل M را کاهش میدهد که شامل سیستم گرافیکی است. تبصره: اگر بلوک های Gain Scheduled را فلیپ کنید یا بچرخانید، آیکون این بلوک بطور خودکار جهت آن را تغییر میدهد. گرچه این کمی عجیب بنظر میرسد، روی نتایج اثری ندارد.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *