آموزش متلب

چند جمله ای ها در متلب

چند جمله ای ها

  • ريشه هاي يك چند جمله اي

يك چند جمله اي در  MATLAB به صورت يك بردار سطري كه مولفه هاي آن ضرايب چندجمله اي به ترتيب نزولي هستند معرفي مي شود. براي مثال چند جمله ای p(x)= در MATLAB به شكل زير معرفي مي گردد:

» p=[1     0        -2       5];

ريشه هاي يك چند جمله اي را مي توانيد به صورت زير بدست آورد:

» r=roots(p)

r =

-2.0946

1.0473 + 1.1359i

1.0473 – 1.1359i

با دانستن ريشه هاي معادله مي توانيد ضرايب چند جمله اي مربوطه را محاسبه نمائيد:

» p2=poly(r)

p2 =

1.0000          0.0000          -2.0000                  5.0000

محاسبه مقدار يك چند جمله ای

تابع  polyval مقدار چند جمله اي را در هر نقطه محاسبه مي نمايد. براي مثال مقدار p در نقطه 5 به طريق زير محاسبه مي گردد:

» polyval(p,5)

ans =

120

ضرب و تقسيم چند جمله ايها

براي ضرب و تقسيم چند جمله ايها مي توانيد توابع deconv و conv را بكار ببريد. چند جمله اي هاي زیر را در نظر بگيريد. حاصلضرب اين دو چند جمله اي به طريق زير بدست مي آيد:

» a=[1  1  1]; b=[1  -1];

» c=conv(a,b)

c =

1   0   0   -1

و تقسيم a/b نيز به صورت زير قابل محاسبه است:

» [q,r]=deconv(a,b)

q =

1  2

r =

0  0  3

مشتق چند جمله اي

مشتق چند جمله اي را مي توانيد با بكار بردن تابع  polyder محاسبه كنيد.

» c=polyder(a)

c =

2        1

مشتق حاصلضرب دو چند جمله اي a*b را مي توانيد به صورت زير بدست آوريد:

» d=polyder(a,b)

d =

3        0       0

در صورتي كه تعداد آرگومانهاي خروجي تابع polyder برابر ٢ باشد، تابع مشتق تقسيم دو چند جمله اي جمله اي را تعيين مي نمايد:

» [q,d]=polyder(a,b)

q =

1        -2      -2

d =

1        -2       1

برازش منحني چند جمله اي

ضرايب بهترين چند جمله اي را پيدا مي كند كه از ميان مجموعه نقاط داده شده تابع polyfit عبور مي نمايد. به عنوان مثال مجموعه نقاط زير را در نظر بگيريد:

» x=[1 2       3        4        5];

» y=[5.5       43.1    128    290.7  498.4];

دستور زير ضرايب بهترين چند جمله اي درجه سوم را محاسبه مي كند كه از بين نقاط فوق مي گذرد:

» p=polyfit(x,y,3)

p =

-0.1917         31.5821        -60.3262       35.3400

حال مي توانيد براي مقايسه منحني محاسبه شده و داده هاي اوليه را در يك نمودار رسم كنيد:

» x2=1:.1:5;

» y2=polyval(p,x2);

» plot(x,y,’o’,x2,y2)

182

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *