آموزش متلب

يك سوساز نيمه موج خروجي

يك سوساز نيمه موج خروجي

يك سوساز نيمه موج را براي ورودي سينوسي بين صفر تا 3π رسم كنيد.

% hf.m alf = linspace(0, 3*pi);

y = sin(alf);

y = y .* (y > 0);

plot(alf,y)

>> hf

736

مقدار، زاويه، و فازورِ شدت جريانهاي ورودي و خروجي را براي يك مدار تي با مشخصه هاي زير به دست آوريد:

ω = 1000rad/s Ra=3.05K, Ca = 0.01µF, Rb=4.5K, Cb = 0.05µF Rc = 5.52K, Lc =0.1mH, V1 = 2300, V2 = 450

مدار تي با پارامترهاي Z در شكل 10-6 نشان داده شده است. فرم ماتريسي معادلات مدار اين گونه است:

|z11 z12| |I1| = |V1|

|z21 z22| × |I2| = |V2|

Z * I = V , I = Z \ V

738

حال برنامه اي براي انجام محاسبات با مقادير داده شده مينويسيم:

% Tnet.m

echo off

omeg = 1000; Ra = 3050; Ca = 0.01e-6;

Za = Ra+1/(omeg*Ca*j); Rb = 4500;

Cb = 0.05e-6; Zb = Rb+1/(omeg*Cb*j);

Rc = 5520; Lc = 0.0001; Zc = Rc+omeg*Lc*j;

z11 = Za + Zc; z22 = Zb + Zc;

z12 = Zc; z21 = Zc; Z = [z11 z12; z21 z22];

V1 = 2300; V2 = 450; V = [V1; V2];

I = Z \ V

>> Tnet

>> Iabs = abs(I)’

>> Iang = angle(I)’

>> compass(I)

739

امپدانس معادل مدار RC

در مدار زير اندازه خازن هر بار دوبرابر ميشود. امپدانس معادلها را در فركانس زاويهاي ω = 100 rad/s همراه با نمايش بردار- هندسي ها آن مقايسه كنيد.

% rc.m

omeg = 100;

R = repmat(1000,1,4); c = [10e-6 20e-6 40e-6 80e-6];

z = R + 1./(j*omeg*c);

compass(z) disp(‘ C/micF Angle/Deg Z/Kohm R/Kohm’);

disp([1e6*c’ (180*angle(z)/(2*pi))’ (abs(z)/1e3)’ R’/1e3]);

>> rc

740

ترسيم مشخصه پراب اسيلوسكوپ، دستور ()semilogx

مدار زير، پراب يك اسكوپ را براي اندازهگيري فركانسهاي پائين نشان ميدهد، امپدانس وردي بر حسب مگااهم و ضريب تبديل امپدانس آن را در بازه فركانسي 20Hz تا 20KHz با گام 20Hz رسم كنيد.

R1=9MΩ      C1=100pF     R2=1MΩ     C2=100pF

741

% ProbeGain.m c = [10e-12 100e-12];

r = [9e6 1e6];

freq = [20:20:20000];

omg = 2*pi*freq;

z1 = r(1)./(1+j*omg*c(1)*r(1)); z2 = r(2)./(1+j*omg*c(2)*r(2));

zin = z1 + z2; figure(1) semilogx(freq,abs(zin)/1e6) xlabel(‘Freq’) ylabel(‘Zin MegaOhm’) title(‘Scope Probe Input Impedance’) figure(2) gain = z2 ./ zin ;

كاربرد علامت / (بدون نقطه) ماتريس zin را معكوس كرده، و به نتيجه غلط منجر ميشود. %

semilogx(freq,abs(gain))

xlabel(‘Freq’)

ylabel(‘Gain’)

title(‘Scope Probe Gain’)

>> ProbeGain

742

نویسنده: مصطفی همت آبادی

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *