آموزش متلب

واسط گرافيكي كاربر GUI) graphical user interface) -1

واسط گرافيكي كاربر GUI) graphical user interface)

graphical user interface development environment مخف guide

ابزار توليد GUI در اختيار قرار ميگيرد، كه شامل دو پنجره مهم است:

Layout Editor(LE), User Interface Controls (uicontrols)

در پنجره اول چهارچوب اصلي GUI را كه پس از اجرا مشابه پنجرههاي استاندارد محيط Windows خواهد بود، طراحي ميكنيم. پنجره دوم يك ميله ابزار tools bar است كه دكمه كنترلهاي ضروري جهت يك برنامه GUI را فراهم ميكند. روش كار بدينگونه است كه ابتدا دكمه هاي لازم براي يك برنامه به محوطه LE منتقل ميشود، سپس به هر دكمه وظيفه خاص خودش از طرق يك زير برنامه مربوط به آن دكمه كه Callback Function نام دارد محول ميشود. البته در بين راه اعمال فرعي ديگري نظير تعيين شاخصه هاي properties دكمه ها، و پنجره ها نيز انجام ميشود.

به مثالهاي زير و توضيحات مربوطه توجه كنيد.

مثال:

پنجره اي بسازيد شامل:

1- يك دكمه فشاري push button كه روي آن كلمه Time نوشته شده باشد و پس از كليك، ساعت را روي خودش نمايش دهد.

2- يك دكمه متن ايستا Static text button كه روي آن Date نوشته باشد و پس از فشردن دكمه فشاري قبلي تاريخ را نشان دهد.

3- يك دكمه فشاري كه روي آن Refresh نوشته باشد و دو دكمه قبل را به حالت اول برگرداند.

حل: ابتدا دستور guide را ازپنجره فرمان اجرا ميكنيم. پس از ظهور ابزارهاي مربوطه سه دكمه خواسته شده ي فوق را از ميله ابزار uicontrols انتخاب و به داخل LE ميآوريم پس از بعضي ويرايشها كه ذكر خواهند شد، شكل  حاصل ميشود.

798

799

شاخصه ياب property inspector

روي LE ، راست كليك و از منوي فوري كه باز ميشود انتخاب شاخصه ياب property inspector را كليك ميكنيم. پنجره مربوطه باز ميشود.

800

 

Name or String شاخصه عنوان

اين شاخصه براي بعضي از اشياء String و براي بعضي Name گفته شده و روي شيئ حك ميشود. براي كار با اين شاخصه از مثال فوق 1- در شاخصهياب شاخصه Name را انتخاب و مقابل آن كلمه Time Date را مينويسيم. نام پنجرهي حاصل پس از اجرا Time Date ميشود. 2- دكمه متن را فعال كرده از شاخصهياب براي شاخصهي String كلمه Date را مينويسيم. اين كلمه روي دكمه متن حك ميشود. 3- دكمه فشاري اول را فعال كرده از شاخصهياب براي شاخصهي String كلمه Timer را مينويسيم. اين كلمه روي دكمه حك ميشود. 4- دكمه فشاري دوم را فعال كرده از شاخصهياب براي شاخصهي String كلمه Refresh را مينويسيم. اين كلمه روي دكمه حك ميشود.

 

شاخصه برچسب Tag

شاخصه برچسب Tag نام شيئ است كه در برنامه با اين نام به شيئ مراجعه ميشود. شاخصه برچسب را براي هر چهار شيئ، در پنجره شاخصهيابِ هركدام ملاحظه كنيد، اما نيازي به تغيير دادن آنها نيست. بعضي از شاخصه هاي مثال:

801

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *