نمادهای پرکاربرد در متلب 3
آموزش متلب کلید

نمایش اطلاعات ماتریس

نمایش اطلاعات ماتریس با دستور minfo در متلب :

چنانچه بخواهیم اطلاعات مختصری در مورد ماتریس، همچون تعداد ردیف ها، تعداد ستون ها و نوع ماتریس، در خروجی متلب نمایش داده شود، باید از دستور minfo استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;4 5 6]
minfo(A)

نتیجه :

 

A =1     2     3
4     5     6

2 rows  3 cols: regular MATLAB matrix

نکته :

دستور size نیز در متلب برای نمایش اندازه ماتریس (تعداد ردیف ها و تعداد ستون ها) به کار می رود، اما در خروجی، کلمات rows و cols نمایش داده نخواهد شد.

 

 

محاسبه تعداد کل عناصر ماتریس با دستور numel در متلب :

در متلب، با استفاده از دستور numel ، می توانیم تعداد کل عناصر یک ماتریس را محاسبه کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3;7 8 9]
B=numel(A)

نتیجه :

 

A =1     2     3
7     8     9

B =

6

ساخت ماتریس بالامثلثی و ماتریس پایین مثلثی با دستور triu و دستور tril :

در متلب، از دستور triu ، برای ساخت ماتریس بالامثلثی و از دستور tril ، برای ساخت ماتریس پایین مثلثی استفاده می شود.

ساخت ماتریس بالامثلثی با دستور triu :

یک ماتریس بالامثلثی، ماتریسی می باشد که عناصری از آن که زیر قطر اصلی قرار دارند، برابر با 0 باشند. چنانچه از دستور triu برای یک ماتریس استفاده کنیم، آنگاه دستور triu ، آن ماتریس را به یک ماتریس بالا مثلثی تبدیل خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=triu(A)

نتیجه :

A =1     2     3
4     5     6
7     8     9

B =

1     2     3
0     5     6
0     0     9

مشاهده می کنید که عناصر روی قطر اصلی و بالای قطر اصلی، باقی مانده اند و سایر عناصر ماتریس، برابر 0 قرار داده شده اند تا یک ماتریس بالا مثلثی ساخته شود.

ساخت ماتریس پایین مثلثی با دستور tril :

یک ماتریس پایین مثلثی، ماتریسی می باشد که عناصری از آن که بالای قطر اصلی قرار دارند، برابر 0 باشند. چنانچه از دستور tril برای یک ماتریس استفاده کنیم، آنگاه دستور tril ، آن ماتریس را به یک ماتریس پایین مثلثی تبدیل خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=tril(A)

نتیجه :

A =1     2     3
4     5     6
7     8     9

B =

1     0     0
4     5     0
7     8     9

مشاهده می کنید که عناصر روی قطر اصلی و عناصر پایین قطر اصلی، باقی مانده اند و سایر عناصر ماتریس، برابر 0 قرار داده شده اند تا یک ماتریس پایین مثلثی ساخته شود.

الحاق (اتصال) ماتریس ها به یکدیگر در متلب :

در متلب، می توانیم دو یا چند ماتریس را به یکدیگر متصل کنیم و یک ماتریس بزرگتر بسازیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=[5 6;7 8]
C=[A B]

نتیجه :

A =1     2
3     4

B =

5     6
7     8

C =

1     2     5     6
3     4     7     8

مشاهده می کنید که ماتریس C ، از الحاق دو ماتریس A و B ساخته شده است.

 

 

الحاق سطری و الحاق ستونی دو ماتریس با دستور horzcat و دستور vertcat :

در متلب برای الحاق سطری دو ماتریس، از دستور horzcat و برای الحاق ستونی دو ماتریس، از دستور vertcat استفاده می شود.

دستور horzcat برای الحاق سطری دو ماتریس :

چنانچه بخواهیم در متلب، دو ماتریس را به صورت سطری، به یکدیگر متصل (الحاق) کنیم، باید از دستور horzcat استفاده کنیم. باید دقت شود که تعداد ردیف های دو ماتریس با هم برابر باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2;3 4]
B=[5 6;7 8]
C=horzcat(A,B)

نتیجه :

 

A =1     2
3     4

B =

5     6
7     8

C =

1     2     5     6
3     4     7     8

دستور vertcat برای الحاق ستونی دو ماتریس :

از دستور vertcat در متلب، برای اتصال (الحاق) دو ماتریس به صورت ستونی، استفاده می شود. باید دقت داشته باشیم که تعداد ستون های دو ماتریس، برابر باشد تا الحاق دو ماتریس امکان پذیر باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2;3 4]
B=[5 6;7 8]
C=vertcat(A,B)

نتیجه :

 

A =1     2
3     4

B =

5     6
7     8

C =

1     2
3     4
5     6
7     8

 

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *