سایر

میانگین گیری ماتریس در متلب

به دست آوردن میانگین (Mean) ردیف ها (Row) یا ستون ها (Column) یا کل عناصر یک ماتریس، با دستور mean ، در متلب (MATLAB)

دستور mean در متلب (MATLAB)، برای به دست آوردن میانگین (Mean) ردیف ها (Row) یا ستون ها (Column) یا کل عناصر یک ماتریس به کار می رود.

اگر به دستور mean ، یک بردار را بدهیم (یک ماتریس که تنها یک ستون یا تنها یک ردیف دارد)، آنگاه دستور mean ، میانگین کل عناصر آن بردار را برمی گرداند. اما اگر یک ماتریس را به دستور mean بدهیم که دارای تنها یک ستون یا تنها یک ردیف نباشد (بردار نباشد)، آنگاه دستور mean ، بر اساس نوع کدنویسی آن، میانگین (Mean) ردیف ها (Row) یا ستون های (Column) آن ماتریس را برمی گرداند (خروجی دستور mean ، یک بردار خواهد بود).

برای به دست آوردن میانگین (Mean) عناصر ستون های (Column) یک ماتریس (که بردار نباشد)، دستور mean را به صورت زیر به کار می بریم (نام ماتریس را برابر A در نظر گرفته ایم) :

M = mean(A)

برای به دست آوردن میانگین (Mean) عناصر ردیف های (Row) یک ماتریس (که بردار نباشد)، دستور mean را به صورت زیر به کار می بریم (نام ماتریس را برابر A در نظر گرفته ایم) :

M = mean(A,2)

برای محاسبه میانگین کل عناصر یک ماتریس (که بردار نباشد)، بر اساس ابعاد آن ماتریس، می توانیم چندین بار از دستور mean استفاده کنیم.

به مثال های زیر توجه کنید :

مثال

محاسبه میانگین عناصر یک بردار ردیفی (ماتریسی که تنها یک ردیف دارد) :

clear all
close all
clcA = [1 2 3]
M = mean(A)

3 خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

A =

     1     2     3

M =

     2

مثال

محاسبه میانگین عناصر یک بردار ستونی (ماتریسی که تنها یک ستون دارد) :

clear all
close all
clcA = [1; 2; 3]
M = mean(A)

نتیجه :

A =

     1
     2
     3

M =

     2

مثال

محاسبه میانگین عناصر ستون های (Column) یک ماتریس :

clear all
close all
clcA = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
M = mean(A)

نتیجه :

A =

 1     2     3
     4     5     6
     7     8     9

M =

     4     5     6

مثال

محاسبه میانگین عناصر ردیف های (Row) یک ماتریس :

clear all
close all
clcA = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
M = mean(A,2)

نتیجه :

A =

     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9

M =

     2
     5
     8

مثال

محاسبه میانگین کل عناصر یک ماتریس (با توجه به ابعاد ماتریس، 2 بار از دستور mean استفاده کرده ایم) :

clear all
close all
clcA = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
M_1 = mean(A)
M_2 = mean(M_1)

نتیجه :

A =

     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9

M_1 =

     4     5     6

M_2 =

     5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *