آموزش متلب کلید

محاسبه اشتراک عناصر دو بردار متلب

محاسبه اشتراک عناصر دو بردار متلب (دو مجموعه) با دستور intersect در متلب :

چنانچه بخواهیم دو بردار را به صورت دو مجموعه در نظر بگیریم و اشتراک عناصر آنها را محاسبه کنیم، باید دستور intersect در متلب را به کار ببریم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3 4]
B=[2 4 6 7]
C=intersect(A,B)

نتیجه :

A =

1     2     3     4

B =

2     4     6     7

C =

2     4

شیوه استفاده از دستور intersect برای ماتریس ها :

دستور intersect را نمی توان به صورت intersect (A,B) برای ماتریس ها به کار برد و چنانچه این دستور را برای ماتریس ها به این شکل به کار ببریم، نرم افزار متلب یک پیام خطا (error) را در خروجی نمایش خواهد داد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=[2 4;6 7]
C=intersect(A,B)

نتیجه :

A =

1     2
3     4

B =

2     4
6     7

??? Error using ==> intersect at 55
A and B must be vectors, or ‘rows’ must be specified.

برای آنکه از دستور intersect برای دو ماتریس استفاده کنیم، باید آن دستور را به شکل intersect(A,B,’rows’) به کار ببریم.

 

تعیین عناصری که تنها در بردار A یا تنها در بردار B وجود دارند (اجتماع منهای اشتراک) با دستور setxor در متلب :

فرض کنید دو بردار A و B را داریم و آن دو را به صورت دو مجموعه در نظر می گیریم. با استفاده از دستور setxor در متلب، می توانیم عناصری (عضوهایی) را که تنها در بردار A (مجموعه A) وجود دارند یا تنها در بردار B (مجموعه B) وجود دارند (اجتماع منهای اشتراک دو مجموعه A و B) را تعیین کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3 4]
B=[1 2 5 6]
C=setxor(A,B)

نتیجه :

A =

1     2     3     4

B =

1     2     5     6

C =

3     4     5     6

ساخت یک ماتریس قطری (diagonal matrix) از عناصر یک بردار، با دستور diag در متلب :

در مبحثی دیگر، شرح دادیم که اگر به دستور diag ، یک ماتریس را بدهیم، دستور diag یک بردار را برمی گرداند که شامل عناصر قطر اصلی آن ماتریس می باشد (یا حتی می توان با دستور diag ، عناصر قطر n ام ماتریس را هم به دست آورد). اما اگر به دستور diag ، یک بردار را بدهیم، آنگاه یک ماتریس قطری (diagonal matrix) را برمی گرداند که عناصر آن بردار ورودی، بر روی قطر اصلی آن قرار گرفته اند.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

clc
clear all
close all

A=[1 2 3 4 5 6]
B=diag(A)

سه خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی، با برنامه های قبلی اجرا شده در نرم افزار متلب می باشد.

نتیجه :

A =

1     2     3     4     5     6

B =

1     0     0     0     0     0
0     2     0     0     0     0
0     0     3     0     0     0
0     0     0     4     0     0
0     0     0     0     5     0
0     0     0     0     0     6

نکته :

اگر بخواهیم که عناصر بردار، بر روی قطر n ام ماتریس قرار داده شوند، باید دستور diag را به صورت زیر به کار ببریم :

diag(A,n)

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

clc
clear all
close all

A=[1 2 3 4 5 6]
B=diag(A,2)

نتیجه :

A =

1     2     3     4     5     6

B =

0     0     1     0     0     0     0     0
0     0     0     2     0     0     0     0
0     0     0     0     3     0     0     0
0     0     0     0     0     4     0     0

     0     0     0     0     0     0     5     0
0     0     0     0     0     0     0     6
0     0     0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0     0     0

تشخیص ماتریس تهی با دستور isempty در متلب :

با دستور isempty در متلب، می توان تشخیص داد که یک ماتریس تهی می باشد یا خیر. به ماتریسی، ماتریس تهی می گوییم که هیچ عنصری نداشته باشد. بنابراین حتی اگر یک عنصر داشته باشیم، آنگاه ماتریس، غیرتهی می باشد. اگر ماتریس مورد نظرمان تهی باشد، دستور isempty ، مقدار 1 را برمی گرداند و اگر ماتریس غیرتهی باشد، دستور isempty ، مقدار 0 را برمی گرداند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[]
B=isempty(A)

C=0
D=isempty(C)

نتیجه :

A =

[]

B =

1

C =

0

D =

0

علامت های [] در متلب، برای ماتریس تهی به کار می روند.

ساخت ماتریس همانی با دستور eye در متلب :

ماتریس همانی، ماتریسی می باشد که عناصر روی قطر اصلی آن، برابر 1 و سایر عناصر آن، برابر 0 باشد. چنانچه از دستور eye به صورت eye(n) استفاده کنیم، آنگاه دستور eye ، یک ماتریس همانی با n ردیف و n ستون را برمی گرداند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=eye(4)

نتیجه :

A =

1     0     0     0
0     1     0     0
0     0     1     0
0     0     0     1

نکته :

همچنین با دستور eye می توان ماتریس هایی با تعداد ردیف و تعداد ستون غیر مساوی ساخت که عناصر روی قطر اصلی آنها، برابر 1 و سایر عناصر آنها، برابر 0 باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=eye(4,3)

نتیجه :

A =

1     0     0
0     1     0
0     0     1
0     0     0

چک کردن عضو بودن تمامی عناصر یک ماتریس در ماتریسی دیگر با دستور ismember :

گاهی اوقات نیاز داریم که چک کنیم آیا عناصر یک ماتریس، عضو ماتریسی دیگر نیز هستند یا نه. برای این منظور، از دستور ismember در متلب، استفاده می شود. با دستور ismember(A,B) می توانیم چک کنیم که آیا عناصر ماتریس B ، عضو ماتریس A نیز می باشند یا نه. دستور ismember ، ماتریسی را با اندازه ماتریس B برمی گرداند که تنها حاوی مقادیر 1 و 0 می باشد. هر عنصری از ماتریس B که در ماتریس A عضو بوده است، در محل آن عنصر، مقدار 1 نمایش داده شده است و چنانچه آن عنصر عضو ماتریس A نباشد، در محل آن عنصر، مقدار 0 نمایش داده شده است. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=[1 2;3 4]
C=[1 2;3 10]
D=ismember(B,A)
E=ismember(C,A)

نتیجه :

A =

1     2     3
4     5     6
7     8     9

B =

1     2
3     4

C =

1     2
3    10

D =

1     1
1     1

E =

1     1
1     0

مشاهده می کنید که چون عدد 10 از ماتریس B ، عضو ماتریس A نمی باشد، بنابراین در محل آن، مقدار 0 نمایش داده شده است.

 

 

محاسبه اجتماع عناصر دو بردار (دو مجموعه) با دستور union در متلب :

دستور union در متلب، برای محاسبه اجتماع عناصر دو بردار (به عنوان دو مجموعه) به کار می رود و نتیجه را به صورت یک بردار، در خروجی نمایش می دهد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3 4]
B=[2 4 6 7]
C=union(A,B)

نتیجه :

A =

1     2     3     4

B =

2     4     6     7

C =

1     2     3     4     6     7

شیوه استفاده از دستور union برای ماتریس ها :

دستور union را نمی توان به صورت union(A,B) برای ماتریس ها به کار برد و چنانچه این دستور را برای ماتریس ها، به این شکل به کار ببریم، نرم افزار متلب یک پیام خطا (error) را در خروجی نمایش خواهد داد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=[2 4;6 7]
C=union(A,B)

نتیجه :

A =

1     2
3     4

B =

2     4
6     7

??? Error using ==> union at 53
A and B must be vectors or ‘rows’ must be specified.

برای آنکه از دستور union ، برای دو ماتریس استفاده کنیم، باید آن دستور را به شکل union(A,B,’rows’) به کار ببریم.

 

 

 

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *