آموزش متلب

مباحثي پيرامون رشته ها در متلب

مباحثي پيرامون رشته ها

رشته به مثابه آرايه (بردار) در متلب رشته، برداري است كه عناصر آن از كاراكترهاي اسكي تشكيل ميشوند، علاوه بر توابع و دستورات برداري بعضي توابع خاص نيز در مورد رشته ها وجود دارند.

دسترسي به حروف رشته

مثال: تابعي بنويسيد كه يك رشته را دريافت و تك تك عناصر آن را با يك فاصله در بينشان چاپ كند. آن را اجرا كنيد. تابع را با نام bl.m در ديركتوري جاري ضبط كرده و آنرا از پنجره فرمان با يك آرگومان دلخواه فراخواني كنيد.

يادآوري: بلوك try…catch…end

براي به دام انداختن خطا error trapping به كار ميرود. دستورات زيرِ catch در صورت وقوع خطا اجرا ميشوند. در اين مثال خطا وقتي روي ميدهد كه k از انديس بالاترين عنصرِ ss بيشتر شده باشد، دراينصورت سطر(try ss(k خطا را ميبيند و دستور زير catch يعني break اجرا ميشود.

function = bl(ss)

k = 1;

while 1      حلقه ادامه دار تا بينهايت %

اگر خطا نداشتيم، دستورات زير اجرا ميشوند %

;(try ss(k

fprintf(‘%c ‘,ss(k));

k = k + 1;

اگر خطا داشتيم برنامه تمام ميشود %

catch

break

end

end

>> bl(‘Azadeh’)

A z a d e h

عدد اسكي يك كاراكتر

از توابع ()single و ()double ميتوان براي نمايش عدد اسكي يك كاراكتر استفاده كرد. تابع ()char عدد اسكي را به صورت كاراكتر نمايش ميدهد. اگر رشته اي به توابع ()single و ()double ارسال شود، كدهاي اسكي كاراكترهاي آن چاپ ميشود.

مثال ها:

>> single(‘pi’)

ans = 112

105 >> Mt = double(‘LAB’)

Mt = 76 65 66

>> Mt1 = [77 65 84 76 65 66];

>> char(Mt1)

ans = MATLAB

 

تعريف ماتريس رشته اي m × n

براي ايجاد ماتريس رشته اي از تابع ()char استفاده ميشود. با تعريف ماتريس رشته اي m × n طول همه رديفها برابر طول درازترين رديف ميشود.

مثال: يك رشته چند سطري توليد، و توابع اندازهگير را در مورد آن اجرا كنيد طول سطر اول را به دست آوريد.

>> NA = char(‘Mostafa’,’Hemmatabadi’,’Iran’)

NA = Mostafa Hemmatabadi

Iran

>> ndims(NA)

ans = 2

>> size(NA)

ans = 3 11

>> length(NA)

ans = 11

% length is max(size())

>> N1 = NA(1,:)

% first row ans = Mostafa

>> length(N1)

ans = 11

 

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *