آموزش متلب

ماتريس در متلب-1

ماتريس در متلب-1

تشابه مابين ماتريس ها رابطه تشابه به يكي از اشكال زير مابين ماتريسها برقرار است. در اين متن از اصطلاح همسان استفاده زيادي ميشود.

694

 

ماتريس هاي پايه Elementary Matrices

ماتريسهائي نظير ()zeros(), ones(), rand(), eye در متلب ماتريس پايه نام دارند. راهنماي آنها و بعضي اطلاعات ديگر با اجراي help elmat روي پنجره فرمان نمايش داده ميشوند. ماتريس يگاني identity matrix دستور(eye(n,m ماتريسي با قطري متشكل از يكها و ساير عناصر مساوي با صفر ايجاد ميكند. دستور (eye(n يك ماتريس يگاني مربعي n × n ايجاد ميكند.

مثال:

>> x = eye(3)

x = 1 0 0

      0 1 0

      0 0 1

ماتريس هاي ()ones و ()zeros

دستور(ones(n,m ماتريس n × m با عناصر يك و دستور(zeros(n,m ماتريس n × m با عناصر صفر مي- سازند. دستورهاي(ones(n و (zeroz(n ماتريسهاي مربعي n × n ايجاد ميكنند.

مثال:

>> zeros(3,2)

ans = 0 0 0 0 0 0

>> zeros(2)

ans = 0 0 0 0

>> ones(2)

ans = 1 1 1 1

 

ايجاد تغييرات بر روي ماتريس

استخراج قسمتي از يك ماتريس

براي استخراج قسمتي از يك ماتريس ابتدا رديفها و سپس ستونهاي مستخرجه از آن رديف ها را مينويسيم. مثلاً عبارت (A(1:2,2:3 نشان دهنده رديف1 تا رديف 2 محدود بين ستون 2 تا ستون3 است.

مثال ها:

>> A = [1 2 3; 4 5 6];

رديف 1 را استخراج ميكند %        (:,A1 = A(1 <<

A1 = 1      2      3

استخراج يك ستون از ماتريس

>> A = [1 2 3; 4 5 6];

ستون 2 را استخراج ميكند %                            (A2 = A(:,2 <<

A2 = 2

5

2-

استخراج قسمتي از ماتريس

>> A = [1 2 3; 4 5 6];

>> A23 = A(1:2,2:3)

ستون های 2و3 از ردیف های 1 و2 را استخراج می کند.%

A23 = 2 3

 5 6

تغيير مقدار عناصر ماتريس

مثال: ماتريس 700  را توليد و با آن ماتريسهاي 701 و  702 را بسازيد.

ابتدا ماتريس b را تعريف مي كنيم. با استفاده از ترانهاد b را راحتتر تعريف كردهايم.

>> b = [1:3;4:6;7:9]’

b = 1       4       7

      2      5       8

      3       6       9

ماتريس b1 را مساوي b توليد مي كنيم:

>> b1 = b;

>> b1(1:2,2:3) = zeros(2)

b1 = 1.00       0      0

        2.00       0      0

        3.00     6.00  9.00

ماتريس b2 را مساوي b توليد مي كنيم:

>> b2 = b;

>> b2(1:2,2:3) = ones(2)

b2 = 1.00       1.00       1.00

        2.00       1.00       1.00

        3.00       6.00       9.00

نویسنده: مصطفی همت ابادی

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *