آموزش متلب

كار روي ماتريس ها در متلب

كار روي ماتريس ها:

توابع مختلفي براي كار روي ماتريس ها وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

det : از اين تابع براي محاسبه ي دترمينان يك ماتريس مربعي استفاده مي شود . مثال زير گوياي چگونكي به كارگيري ايـن تابع است :

>> L=pascal(3)

L =

1 1 1

1 2 3

1 3 6

>> det(L)

ans = 1

inv : اين تابع براي محاسبه ي ماتريس معكوس استفاده مي شود. به عنوان مثال براي ماتريس L در مثال قبل ، داريم :

>> inv(L)

ans =

3 -3 1

-3 5 -2

1 -2 1

در مثالي ديگر مي توانيم معكوس ماتريس حاصل از تابع (pascal(5,1 را محاسبه كنيم و ببينيم آيا همانطور كـه انتظـار مي رود معكوس آن با خودش برابر است يا خير :

>> M=pascal(5,1)

M =

1 0 0 0 0

1 -1 0 0 0

1 -2 1 0 0

1 -3 3 -1 0

1 -4 6 -4 1

>> inv(M)

ans =

1 0 0 0 0

1 -1 0 0 0

1 -2 1 0 0

1 -3 3 -1 0

1 -4 6 -4 1

length و size : از اين دو تابع براي بدست آوردن ابعاد يك ماتريس استفاده مي شود . تابع length براي يافتن بزرگترين بعد يك ماتريس و تابع size براي بدست آوردن كليه ي ابعاد ماتريس به كار مي رود . از اين دو تابع در موارد بسياري جهت ايجاد انواع ماتريس هاي همبعد با يك ماتريس معلوم بهره مي بريم . به مثالهاي زير توجه فرماييد :

>> N=[1 2 3;4 5 6]

N = 1 2 3 4 5 6

>> length(N)

ans = 3

>> size(N)

ans = 2 3

>> eye(size(N))

ans =

1 0 0 0 1 0

>> O=1:0.5:3

O = 1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000

>> P=linspace(1,10,length(O))

P = 1.0000 3.2500 5.5000 7.7500 10.0000

complex : اگر دو ماتريس هم بعد مانند Q و R داشته باشيم و بخواهيم ماتريس S را بدسـت آ وريـم كـه درايـه هـاي آن مختلط و قسمت حقيقي آنها درايه ي نظير از ماتريس Q و قسمت موهومي درايه ي نظيـر از مـاتريس R باشـد، از ايـن تـابع استفاده ميكنيم . عملكرد تابع را در يك مثال نشان مي دهيم :

>> Q=[1 2;3 4];

>> R=[5 6;7 8];

>> S=complex(Q,R)

S= 1.0000 + 5.0000i 2.0000 + 6.0000i 3.0000 + 7.0000i 4.0000 + 8.0000i

sum : اين تابع دو حالت دارد . اگرT يك ماتريس دو بعدي باشد،(sum(T,1 يا (sum(T يك ماتريس سطري خواهد بـود كه به اندازه ي تعداد ستون هاي ماتريس T درايه دارد و هر درايه ي آن برابر با مجموع درايه هاي سـتون نظيـر از مـاتريس T است. (sum(T,2 يك ماتريس ستوني توليد ميكند كه به تعداد سطر هاي ماتريس T درايه دارد و هر درايـه ي آن برابـر بـا مجموع درايه هاي سطر نظير از ماتريس T مي باشد. مثال زير مسئله را بهتر روشن مي سازد :

>> T=[1 2;3 4]

T= 1 2 3 4

>> sum(T,1)

ans= 4 6

>> sum(T,2)

ans= 3 7

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *