آموزش متلب

عملیات و توابع منطقی در متلب

عملیات و توابع منطقی در متلب

  • مقايسه منطقي

در MATLAB  علامتهاي زير براي مقايسه مقادير عددي و حرفي بكار مي روند.

كوچكتر از                  <

كوچكتر از يا مساوي با  <=

بزرگتر از                    <

بزرگتر از يا مساوي با    >=

مساوي با                 ==

مخالف با                  ~=

چنين مقايسه اي را مي توان بين دو اسكالر، دو آرايه يا اسكالر و اعضاي آرايه انجام داد. مثالهايي براي نحوه عمل اين عملگرها در زير آورده مي شوند. توجه كنيد كه حاصل همه عمليات منطقي مي تواند ٠ به معني نادرست يا ١ به معني درست باشد.

» 3<5

ans =

1

» [1 2]>=[0 3]

ans =

1        0

» a=[1          2       3        2        3        4];

» b=[-1         2       1       0        2       4];

» a~=b

ans =

1        0        1

1        1        0

بردار زير را در نظر بگيريد:

» x=[1          2        -1      0       -5       4       -1.5    3       2.5    -.5];

عبارت زير مولفه هاي مثبت اين بردار را نمايش مي دهد:

» x(x>0)

ans =

1.0000          2.0000         4.0000         3.0000          2.5000

و اين عبارت تعداد مولفه هايي را كه بين صفر و ٣ هستند تعيين مي كند:

» length(x((x>=0)&(x<=3)))

Ans=

5

  • عملگرهای منطقی

روابط منطقي را مي توان با استفاده از عملگرهاي منطقي در نمر ازارذ متلب با هم تركيب كرد. اين عملگرها عبارتنداز:

و (تركيب عطفي)       &

يا (تركيب فصلي)        |

يا (مانع جمع)            xor

نقيض                      ~

مثالهايي از طرز عمل اين عملگرها در زير آورده شده اند:

» m=[1         2        4;      -2      3       -1];

» ~(m>0)

ans =

0        0       0

1        0        1

» (m>0)|(m<=2)

ans =

1        1       1

1        1        1

» (m>0)&(m<=2)

ans =

1        1        0

0        0        0

» xor([0        0       1       1],[0  1       0        1])

ans =

0        1       1       0

توجه كنيد كه xor يك تابع است و دو بردار ورودي به آن بايد هم اندازه باشند.

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *