آموزش متلب

عملیات و توابع منطقی در متلب-2

عملیات و توابع منطقی در متلب

توابع منطقی

در اینجا با توابع منطقی any، all و find آشنا می شویم. تابع any معين مي كند كه آيا مولفه غير صفر در يك بردار وجود دارد يا خير.

» v=[-2 1 3 5];

» any(v<1)

ans =

1

» any(v>6)

ans =

0

تابع all معين مي كند كه آيا همه مقايسه ها درست هستند يا خير.

» all(v<1)

ans =

0

» all(v<6)

ans =

1

توابع فوق را مي توانيد براي ماتريسها نيز بكار ببريد. در اين صورت خروجي اين توابع عبارت است

از حاصل مقايسه هاي گفته شده براي هر ستون ماتريس.

تابع  find مكان مولفه هاي غير صفر را در يك آرايه نشان مي دهد.

» find(v>3)

ans =

4

اعداد ويژه

علاوه بر اعداد حقيقي، MATLAB  قادر است حاصل عباراتي را كه از نظر جبري انجام پذير نيستند را نيز پوشش دهد. تقسيم يك عدد بر صفر بي نهايت (Inf) و تقسيم صفر بر صفر غير قابل  محاسبه است. (NaN)

NaN=Not a Number

» x=[1 2 0]./[2 0 0]

Warning: Divide by zero.

x =

0.5000          Inf               NaN

همچنين اعداد موهومي را به سادگي اعداد حقيقي مي توانيد در محاسبات استفاده كنيد.

» y=sqrt(-1)

y =

0 + 1.0000i

توابع isreal ،isnan، isinf و finite به شما امكان مي دهد كه اين اعداد را شناسايي كنيد.

» finite(x)

ans =

1        0       0

» isinf(x)

ans =

0        1        0

» isnan(x)

ans =

0        0        1

» isreal(x)

ans =

1

» isreal(y)

ans =

0

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *