آموزش متلب

عملگرها در متلب

عملگرها در متلب

عملگرهاي آرايه اي

اين عملگرها بر روي آرايه هاي مورد عمل به صورت عنصر به عنصر عمل ميكنند و در مقابل عملگرهاي ماتريسي قرار دارند كه تعاريف خاص خود را دارند. جمع و تفريق آرايهاي و ماتريسي يكسان هستند. ماتريس ها يا بردارهائي كه در عمل آرايه اي مشاركت دارند بايد همسان باشند. عملگر ترانهاد Transpose با علامت آپوستروف، جاي ستون و رديف ماتريس را عوض ميكند، و در مورد بردارها بردار رديفي را به بردار ستوني (و بالعكس) تبديل ميكند.اين عملگرها در جدول زير آمده اند.

690

مثال ها: ضرب و تقسيم آرايه اي

>> a = [2 4 8];

>> b = [3 2 2];

>> a .* b

ans = 6 8 16

>> a ./ b

ans = 0.6667 2.0000 4.0000

>> ar = a .\ b

ar = 1.5000 0.5000 0.2500

ترانهاد (ترانسپوز)

>> a = [2 3 -4.5] ‘

>> at = a’ at = 2.00 3.00 -4.50

>> b = 0:30:180;

>> table = [b’ sin(b*pi/180)’]

table = 0     0

    30.000    0.500

    60.000    0.866

    90.000   1.000

   120.000   0.866

   150.000   0.500

   180.000   0.000

در مثال فوق table يك ماتريس عددي است و زوايا و سينوس زواياي بين صفر و 180 درجه را نگه ميدارد.

 

اولويت عملگرها

689

 

توابع كتاب خانه اي

يكي از قابليتهاي مهم متلب داشتن تعداد معتنابهي توابع توساخت built in functions يا توابع داخلي يا توابع كتابخانهاي است، كه نيازهاي گوناگون انواع كاربران را عمدتاٌ برآورده ميسازند. معرفي چند تابع در زير آمده:

توليد عدد تصادفي

تابع (rand(m,n,p يك ماتريس تصادفي p صفحهاي با صفحاتي داراي m رديف و n ستون توليد ميكند.

براي ايجاد N عدد تصادفي بين MinN و MaxN از فرمول زير استفاده ميكنيم:

rd = round((MaxN – MinN) * rand(1, N))+ MinN

مثال ها: ماتريس تصادفي دو صفحه اي

>> B = rand(2,3,2)

B(:,:,1) = 0.9218    0.1763    0.9355

               0.7382    0.4057   0.9169

B(:,:,2) = 0.4103   0.0579    0.8132

               0.8936    0.3529   0.0099

بردار عددي با n عنصر تصادفي

>> d1 = rand(1,6)

d1 = 0.9901   0.7889   0.4387   0.4983   0.2140   0.6435

در مثال فوق ماتريسي با p = 1 (ماتريس دو بعدي، تك صفحه) m = 1 (تك رديف) 6) n = 6 ستون) توليد ميشود.

 

بردار عددي با n عنصر تصادفي، و تعيين بزرگاي هر عضو

>> rd = round(9 * rand(1, 6))+ 1

rd = 4     10     8     5     8     3

توليد آرايه با تكرار آرايه ديگر

تابع (B = repmat(A,M,N آرايه A را M بار افقي و N بار عمودي تكرار كرده و در آرايه B قرار ميدهد.

مثال: يك بردار با ده عضو متناوب صفر ويك توليد كنيد.

>> A = [1 0];

>> B = repmat(A, 1, 5)

B = 1    0    1     0     1     0     1     0     1     0

توابع تحليل داده ها

برخي از توابع كه جهت تحليل آماري مجموعهاي از داده ها به كار ميروند در جدول زير آمده اند.

688

 

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *