آموزش متلب

عمليات ابتدايي در متلب

عمليات ابتدايي در متلب

تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها چهار نوع آرايه مي توان تعريف كرد: MATLAB در
١. اعداد اسكالر كه تك عضوي هستند.
٢. بردارها كه شامل يك سطر يا ستون مي باشند (يك بعدي).
٣. ماتريسها كه از اعضاي چيده شده در يك آرايش مربعي تشكيل مي گردند (دو بعدي).
٤. آرايه هاي با ابعاد بيش از دو.
اعضاي يك آرايه مي توانند عدد و يا حرف باشند و تفاوتي بين اعداد صحيح و اعشاري وجود ندارد. مقدار جايگزين شده را MATLAB ، در صورت جايگزيني يك عدد و يا حرف در يك متغير بلافاصله نشان مي دهد مگر آنكه عبارت تعريف متغير با semicolon خاتمه يابد.

» a=2.5
a =
2.5000
» a=3.2;
» a
a =
3.2000
» p=’hello’
p =
hello
٣

 

بين حروف كوچك و بزرگ فرق قائل است: MATLAB

 

» A
??? Undefined function or variable ‘A’.

از آنجا كه نشان دادن مقادير به شكل فوق قدري طولاني است معمولا” بهتر است كه در انتهاي استفاده كرد. در صورتي كه اين عمل را فراموش كنيد و برنامه semicolon دستور معرفي متغير از را فشار دهيد تا CONTROL C شروع به نشان دادن مقاذير يك آرايه طولاني نمايد كافي است كه نشان دادن مقادير متوقف گردد. همانطور كه در بالا ديديد هميشه مي توان با نوشتن نام متغير يك خط فاصله بين دستورها MATLAB مقدار آن را مشاهده نمود. همچنين مشاهده مي كنيد مي گذارد. براي حذف اين خطوط اضافي مي توانيد از دستور زير استفاده كنيد:

» format compact
اكنون چند بردار تعريف مي كنيم:
» v=[1 2 3]
v =
1 2 3
» w=[‘abcd’ ‘1234’]
w =
abcd1234

براي تعريف بردارهاي عددي حتما” بايد از كروشه استفاده كرد ولي استفاده از آنها براي متغيرهاي به عنوان جاي خالي استفاده MATLAB حرفي الزامي نيست. حالت خاصي از بردار (كه در توابع بسياري دارد) عبارتست از بردار تهي كه به صورت [ ] تعريف مي گردد.
نحوه تعريف ماتريسها به صورت زير است:

» m=[1 2 3
4 5 6]
m =
1 2 3
4 5 6
» n=[‘abcd’
‘1234’]
n =
abcd
1234

اعضاي يك ماتريس را مي شود بطور جداگانه مشاهده كرد و يا تغيير داد

» m(2,3)
ans =
6
٤
» m(2,3)=7
m =
1 2 3
4 5 7

عمليات ساده جبري روي بردارها و ماتريسها به صورت زير انجام مي شود:

» 2*m
ans =
2 4 6
8 10 14
» m+1
ans =
2 3 4
5 6 8
» n1=[2 5 4
-1 -2 0];
» m+n1
ans =
3 7 7
3 3 7

لازم به ذكر است كه اعضاي يك سطر ماتريس را مي توان هم با فاصله و هم با ويرگول از هم جدا كرد. بكار بردن semicolon  در تعريف يك ماتريس به معناي انتقال به سطر بعدي مي باشد:

» q=[1, 2, 3
4 5 6; 7 8 9]
q =
1 2 3
4 5 6
7 8 9

عملگر دو نقطه ( : ) كاربرد زيادي در رجوع به سطرها، ستونها و يا بخشي از آرايه دارد:

» q(1,:)
ans =
1 2 3
» q(:,2)
ans =
2
5
8
» q(1:2,2:end)
ans =
2 3
5 6
٥

استفاده نماييد: who اگر بخواهيد نام متغيرهاي ايجاد شده را ببينيد مي توانيد از دستور

» who
Your variables are:
a n q w
m p v

را بكار whos براي مشاهده نام متغيرهاي موجود به همراه اطلاعات اضافه تر در مورد آنها دستور ببريد:

» whos
Name Size Bytes Class
a 1×1 8 double array
m 2×3 48 double array
n 2×4 16 char array
p 1×5 10 char array
q 3×3 72 double array
v 1×3 24 double array
w 1×8 16 char array
Grand total is 31 elements using 122 bytes

براي توليد بردارهاي عددي كه اعضاي آن به فاصله مساوي از هم قرار دارند روش ساده اي در برداري باشد كه عضو اول آن ٠، عضو آخر آن ٢ و اعضاي t وجود دارد. فرض كنيد كه MATLAB ٠ از يكديگر باشند / آن به فاصله مساوي ٥

» t=0:.5:2
t =
0 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000

آرايه هاي چند بعدي (آرايه هايي كه بيش از دو بعد دارند) از امكانات جديد پيش بيني شده در كه قبلا” m هستند. به عنوان مثال مي توان بعد سوم را به شكل زير به ماتريس MATLAB 5 تعريف شده افزود:

» m(:,:,2)=ones(2,3)
m(:,:,1) =
1 2 3
4 5 7
m(:,:,2) =
1 1 1
1 1 1

افزودن بعدهاي چهارم و بيشتر نيز به طريق مشابه امكان پذير است. اصطلاحا” به بعد سوم صفحه گفته مي شود ولي نام خاصي براي ابعاد چهارم به بعد وجود ندارد.
٦
از دستورlength براي بدست آوردن طول يك بردار مي توانيد استفاده كنيد.

» length(t)
ans =
5

دستورsize: تعداد سطرها و ستونهاي يك ماتريس را نمايش مي دهد

» size(n)
ans =
2 4

در مورد آرايه هاي چند بعدي برداري را مي دهد كه مولفه هاي آن طول آرايه در size استفاده از هر يك از ابعاد آن است.
برخي از توابعي كه در ساختن آرايه ها بكار مي روند عبارتند از:

(ones(2

یک ماتریس 2*2 با مولفه هاي ١ ايجاد مي كند

ones(2,3)

یک ماتریس 3*2 با مولفه هاي ١ ايجاد مي كند

zeros(2)

یک ماتریس 2*2 با مولفه هاي 0 ايجاد مي كند

eye(3)

یک بردار یکه ایجاد می کند.

(1,5,7-) linspace برداري با ٧ مولفه با فواصل مساوي بين ١- و ٥ ايجاد مي كند.

تعدادي از توابعي كه روي آرايه ها عمل مي كنند عبارتند از:

(sum(x  حاصل جمع مولفه هاي x
(cumsum(x از اول تا هر مولفه x حاصل جمع مولفه هاي x
(prod(x حاصلضرب مولفه هاي x
(cumprod(x  حاصلضرب مولفه هايx از اول تا هر مولفه
(max(x بزرگترين مولفه x را پيدا مي كند
(max(x كوچكترين مولفه x را پيدا مي كند
(sort(x مولفه هاي x را مرتب مي كند
(mean(x ميانگين حسابي مولفه هاي x
(std(x انحراف معيار مولفه هاي x

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *