آموزش متلب

عبارات شرطی در متلب

عبارات شرطی در متلب

 

switch:

دستورات switch كه با چند بند دستور ديگر شكل مي گيرد باعث اجراي دستورات زيـر خـود بـه صـورت انتخابي مي گردد . جلوي كلمه ي switch نام يك متغير عددي يا متني قرار مي گيرد و در خطوط پس از اين خـط حـالات مختلفي كه ممكن است آن متغير اختيار كند به عنوان case قرار داده مي شود. مقدار متغير مقابل switch با مقدار هر يك از مقادير قرار داده شده مقابل case ها برابر باشد، دستوراتي كه بين آن case و caseبعد قرار گرفته است اجـرا مـي شـود و پس از اجرا به خط بعد از endجهش مي كند . پس در اينجا نيز وجـود end بـه عنـوان نـشان دهنـده ي پايـان مجموعـه دستورات تحت تاثير switch الزاميست . علاوه بر case ها مي توانيد به عنوان آخرين بخش از بدنـه ي دسـتور switch، عبارت otherwise را قرار دهيد كه اگر مقدار متغير ورودي switch با هيچيك از مقـادير مقابـل caseهـا برابـر نبـود، دستورات بين otherwise و end اجرا شود. البته وجود اين قسمت اجباري نيست . شكل كامل بدنه ي دستور switch به شكل زير است :

نام متغير switch <<

مقدار ممكن اول case statement, …, statement

مقدار ممكن دوم case statement, …, statement

{…, مقدار ممكن nام , … , مقدار ممكن چهارم , مقدار ممكن سوم } case statement, …, statement otherwise statement,

…, statement end

مثال زير نمونه اي از چگونگي استفاده از دستور switch مي باشد. تا اينجا براي تمامي مثالها فرض بر اين بود كه دستورات در پنجره ي Command Window خط به خط نوشته و اجرا مي شود. اما در عمل ما از پنجره ي فرمـان بـراي برنامـه نويسي استفاده نمي كنيم و دستوراتمان را در پنجره ي Editor نوشته و سپس آنرا اجرا مي كنيم . با پنجـره ي Editor قـبلا آشنا شديم. حال به عنوان نمونه دستورات مربوط به مثال switch را در پنجره ي Editor نوشته و سپس با زدن كليـد F5 به نام دوست ١٢١ آموزش نرم افزارMATLAB( م ا ار و رد ن در ر ت) 78 آنرا save و ا جرا مي كنيم . ويرايش شدن متن دستورات به شكلي كه مي بينيد در Editor به صورت خودكار انجام ميشود و خود نرم افزار رنگ برخي عبارات را تغيير داده و دستوراتي كه جزء بدنه ي يك دستور ديگر باشند را كمي جلوتر مي نويسد.

به چگونگي اجراي برنامه در Command Window نيز توجه كنيد :

893

برنامه را اجرا مي كنيم . خط اول كه تابع input است با چاپ عبارت متني اي كه به عنوان ورودي به آن مي دهيم در پنجـرة فرمان، منتظر وارد شدن يك عدد يا عبارت توسط كاربر مي شود . عدد يا عبارتي كه شما مقابل عبارت چاپ شده مي نويسيد و با زدن enter آن را به تابع مي دهيد، به عنوان خروجي تابع input بر مي گردد و اگر تابع مساوي با يك متغير قرار داده شده باشد، اين عدد يا عبارت در آن متغير ذخيره مي شود . در اين مثال عبارت =x چاپ مي شود و ما عدد 2 را تايـپ و بـا زدن enter قرار گرفتن عدد 2 در خروجي تابع را تاييد مي كنيم . اين عدد در متغير x كه مساوي بـا دسـتور (‘=input(‘x قرار داده شده است ذخيره مي شود : x=2 x= 2 it is number two>> دستور fprintf همانگونه كه در مثال فوق ملاحظه فرموديد براي چاپ يك عبارت متني استفاده مي شود . البته شـما هـر جاي متن كه بخواهيد مي توانيد يك مقدار عددي را نيز چاپ كنيد.

 

نویسنده: پور مقدس

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *