آموزش متلب

ضبط بر روي ديسك

ضبط بر روي ديسك

ارسال خروجي به فايل متن TXT

ميتوان آنچه را كه برروي صفحه نمايش ميآيد با دستور()fprintf در يك فايل متن ضبط كرد. نام اين فايل بر روي ديسك اختياري است و معمولاٌ با پسوند TXT. انتخاب ميشود. هنگام باز شدن فايل يك نام مستعار به آن اختصاص مييابد. نام مستعار يك عدد است كه متلب در دستورات داخلي خود از آن استفاده ميكند. در دستورات سيستمي نام ديسكي فايل ميآيد. يك مثالِ باز كردن فايل براي نوشتن چنين است:

 

 

مثال:

يك فايل متن TXT. ايجاد ميكنيم.

آرايه نمرات و عنوان را در آن نوشته، فايل را مشاهده و سپس پاك ميكنيم. نام مستعار فايل myf ، و نام ديسكي فايل nam.txt است.

>> av = … [17.4537 4.57 15.3 17.869 3.7];

>> Tit = ‘Students Average:’;

>> myf = fopen(‘nam.txt’,’w’);

>> fprintf(myf,’%s\n’,Tit);

استفاده از نام مستعار فايل %

>>fprintf(myf,’%7.3f\n’,av);

>> fclose(myf);

اين دستور را حتماٌ بنويسيد %

>>open nam.txt

استفاده از نام ديسكي فايل در دستور سيستمي %

>>delete nam.txt

ضبط ماتريس در فايل متن TXT.

مثال: برنامه اي مينويسيم كه مقادير x = 0.1: 0.1: 1 را همراه (log10(x به صورت يك ماتريس در يك فايل متن نگهداري كند. فضاي كار را پاك كرده اطلاعات فايل متن را وارد فضاي كار كرده، و ماتريس را نمايش ميدهيم. فايل متن را حذف ميكنيم.

>> x = 0.1: 0.1: 1;

>> y = [x; log10(x)];

>> fl = fopen(‘lgt.txt’,’w’); % open to write

>> fprintf(fl,’%f %f\n’,y);

>> fclose(fl);

>> load lgt.txt

>> lgt

>> delete lgt.txt

>> tx lgt = 0.1000 -1.0000 0.2000 -0.6990 0.3000 -0.5229 0.4000 -0.3979 0.5000 -0.3010 0.6000 -0.2218 0.7000 -0.1549 0.8000 -0.0969 0.9000 -0.0458 1.0000 0

ضبط ماتريس در فايل باينري MAT.

دستور save filename كليه متغيرهاي فضاي كار را در فايل باينري filename.mat ضبط ميكند، دستور save filename var فقط متغير var را در فايل ضبط ميكند. متغيرهاي ضبط شده در فايل، در اجراهاي بعدي متلب با دستور load filename دوباره در فضاي حافظه بار ميشوند. اجراي دستور ()fclose فراموش نشود.

مثال:

 

 

 

 

>> x = 0.1: 0.1: 1;

>> y = [x; log10(x)];

>> y = y’;

>> save lgm y % saves only variable y

>> mtt

در اجراي بعدي متلب:

>> clear

>> load lgm

>> y

مثال:

درگاه COM3 را باز كرده، خواص آن را مشاهده، و آن را ميببنديم.

>> sr = serial(‘COM3’);

>> fopen(sr)

>> sr

>> fclose(sr)

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *