آموزش متلب

شرح کامل دستورات اصلی طراحی دوبعدی در متلب

شرح کامل دستورات اصلی طراحی دوبعدی در متلب

دستور اصلی رسم دو بعدی عبارت است از :

کهujو vjبه ترتیب مختصات xوyیک نقطه یا مجموعه ای از نقاط هستند. اینها می توانند یک جفت عدد، بردارهی با طول یکسان ، ماتریس های هم مرتبه ،یا عباراتی که بعد از محاسبه ، نتیجه یکی از این سه کمیت هستند ،میباشند. کمیت cjرشته ای از کاراکترهاست ؛ یک کاراکتر رنگ خط/ نقطه را مشخص می کند، یک کاراکتر نوع نقطه را اگر نقاط قرار است رسم شوند ،مشخص می کند و بیشتر از دو کاراکتر برای تعیین ویژگی های خط بکار میرود.

هنگامیکه یک مجموعه از نقاط رسم شوند ، مشخص می کند و بیشتر از دوکاراکتر برای تعیین ویژگی های خط بکار می رود . هنگامیکه یک مجموعه ازنقاط رسم شود یکی از کاراکترهای c1می تواند، بطور مثال ، sباشد که یکمربع یا نشان ستاره * باشد که ستاره رسم می کند. وقتی نقاط، چه نمایش داده شوند یا نه، با خطوط مستقیم به یکدیگرمتصل شوند ، کاراکترهای cjبطور مثال می توانند ‘-‘ برای یک خط توپر و ‘–‘ برای خط چین باشد. وقتی هر دو کاراکترهای خط و نقطه با رنگ یکسان رسم شوند ،cjبرای هر دو می باشد.

شرح کامل دستورات اصلی طراحی دوبعدی در متلب

برای مثال اگر خط چین های آبی به نقاطمتصل شوند ، cjمی بایست ‘b–d’ باشد. فرمان سه قسمتی کاراکترها در بین علامت نقل قول اهمیت ندارد، وقتی ؟؟ است هم خط ها و هم نقطه ها رسم شوند . ولی تعداد نقاط تعیین کننده خط از تعداد نقاطی که قرار است رسمشوند متفاوت است.

c1 شامل سمبلی برای نوع خط و c2شامل سمبلی برای نوع نقطه یا برعکس می باشد. فایل ؟؟ help را برای plotبرای لیست رنگ ها و انواع خط و نقطه مشاهده کنید . اگر c1حذف شود، مقادیر پیش فرضسیستم استفاده می شود. اگر بیش از یک منحنی و در سایت سیم پاور کشیده شود، رنگ های خطوط مطابق توالی پیش فرض تغییر می کند.

؟؟ عبارات بکار رفته برای رسم نقاط ، خطوط ، دوایر، جملات، خانواده منحنی و در سایت سیم پاور ها و منحنی و در سایت سیم پاور هایی که با توابع چندگانه توصیف می شوند را شرح می دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *