آموزش متلب

ساخت متغيرهاي Symbolic در متلب

ساخت متغيرهاي Symbolic :

ما مي توانيم يك حرف يا يك كلمه را به عنوان يك متغير غير عددي و پارامتريك معرفي كنيم . به عنوان مثال متغيري كه هميشه در رياضيات با آن سر و كار داشته ايم، x را مي خواهيم يك متغير سيمبليك در نظر بگيريم. دستور زير اين كار را براي ما انجام مي دهد :

>> x=sym(‘x’)

x= x

گاهي متغيرهاي پارامتري ما بيش از يكي است . چه براي يك متغير و چه چند متغير مي تـوان از دسـتور syms اسـتفاده كرد. در اينجا تنها كافيست نام متغيرهاي پارامتري خود را در مقابل دستور تايپ كنيد :

>> syms x y z

با نوشتن اين دستور متغيرهاي y ، x و z به عنوان متغيرهاي پارامتري در workspace قرار مي گيرند . هر متغيري كه به عنوان تابعي از يك متغير پارامتري تعريف شود به طور اتوماتيك به عنوان يك متغير سيمبليك در نظر گرفته مي شود. مثلاً در مثال زير f چون تابعي از x است، يك متغير پارامتريك در نظر گرفته شده است:

>> syms x

>> f=sin(x)

f= sin(x)

>>whos f

Name           Size            Bytes         Class

                                                                                           f                  1×1            136           sym object Grand total is 7 elements using 136 bytes

 

شما مي توانيد يك متغير را تابعي از چند متغير پارامتري ديگر قرار دهيد . دستور findsym نشان مي دهد كه هر متغير به چه متغيرهاي پارامتري ديگري وابسته است.البته غالباً حاصل اعمال اين تابع متغيرهاي پارامتري اوليه هستند.مثال :

>>syms x y z

>>f=sin(x)+cos(y);

>>g=f*z;

>>findsym(g)

ans= x, y, z

شما مي توانيد با استفاده از دستور subs در يك عبارت پارامتري يك متغير پارامتري را با يك عدد و يا يك پارامتر جديد و يا حتّي يك ماتريس جايگزين كنيد. به عنوان مثال براي تابع f در مثال قبل داريم :

>> subs(f,’x’,1)

ans= sin(1)+cos(y)

>> subs(f,y,’theta’)

ans= sin(x)+cos(theta)

>> subs(f,{x,y},{‘theta’,’alfa’})

ans= sin(theta)+cos(alfa)

>> subs(f,{x,y},{pascal(3),magic(3)})

ans= 0.6960 1.3818 1.8016 -0.1485 1.1930 0.8950 0.1878 -0.7700 -0.6956

>> subs(f,{x,y},{sym(pascal(4)),magic(4))

ans=

[ sin(1)+cos(16), sin(1)+cos(2), sin(1)+cos(3), sin(1)+cos(13) ]

[ sin(1)+cos(5), sin(2)+cos(11), sin(3)+cos(10), sin(4)+cos(8) ]

[ sin(1)+cos(9), sin(3)+cos(7), sin(6)+cos(6), sin(10)+cos(12) ]

[ sin(1)+cos(4), sin(4)+cos(14), sin(10)+cos(15), sin(20)+cos(1)]

نویسنده: پور مقدس

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *