آموزش متلب

رسم نموداري ماتريس

رسم نموداري ماتريس

نمودار ستوني ماتريس وقتي نمودار ستوني يك ماتريس رسم شود، هر رديف در يك مجموعه جداگانه از ميله ها همراه با شماره رديف نشان داده ميشود. نمودار منحني ماتريس وقتي نمودار منحني يك ماتريس رسم شود، هر ستون در يك منحني جداگانه نشان داده ميشود. براي تفكيك منحنيها از دستور ()legend يا از پنجره Data Statistics استفاده ميكنيم.

مثال ها: ميزان ريزش باران پنج سال متوالي ميزان ريزش باران هر فصل را در پنج سال پياپي در رديفهاي يك ماتريس قرار دهيد. نمودار ستوني ميزان باران هر سال را نمايش دهيد. منحني را خودتان رسم كنيد.

>> rain = [110 70 125 152;

% 1st year 210 55 104 223;

% 2nd year 120 56 173 156;

% 3rd year 195 72 211 178;

% 4th year 118 58 123 149];

% 5th year

>> bar(rain)

>> xlabel(‘Year 1 to year 5’), ylabel(‘Amount of rain per season’)

>> legend(‘Spring’,’Sumer’,’Fall’,’Winter’)

درجه حرارت چهار روز متوالي درجه حرارت صبح، ظهر، و غروب چهار روز پياپي را در ستونهاي يك ماتريس قرار دهيد. نمودار منحني درجه حرارت هر روز را نمايش دهيد. ميانگين درجه حرارت روز چهارم را با استفاده از پنجره Data Statistics مشاهده كنيد.

 

temp = … [11 12 14 15; 17 18 20 22; 12 13 15 16;];

plot(temp)

ylabel(‘Temp / Celsius’)

legend( ‘1st day’,’2nd day’, ‘3rd day’,’4th day’)

714

پس از رسم منحنيها زيرمنيوي Tools_Data Statistics را از پنجره Figure انتخاب كرده، براي نمايش ميانگين روز چهارم بر روي نمودار، مقابل مقدار مربوطه علامت ميزنيم.

715

نمودار قطبي

عبارت (polar(theta,r مقادير r را بر حسب زاويه theta روي مختصات قطبي نشان ميدهد. نمودار قطبي ()polar همان كار را كه ()plot با x,y انجام ميدهد با theta,r انجام ميدهد.

مثال: مختصات قطبي آرايهاي از بردار- هندسي هاي افزاينده به صورت مارپيچ را تعريف و بزرگي هر بردار- هندسي را برحسب زاويه اش رسم ميكنيم.

>> tet = linspace(0, 2*pi, 40);

>> r = linspace(0,10,40);

>> polar(tet,r)

716

نمودار عقربه اي، دستور ()compass دستور (compass(x,y

يك بردار- هندسي با طول و عرض قائم x,y را درون مختصات قطبي نمايش ميدهد. از اين نمودار براي نمايش هندسي اعداد مختلط نيز استفاده ميشود.

مثال ها: بردار- هندسي شش نقطه

>> x = [-5 4 -4.4 2  5.5 6];

>> y = [6 3 2 -2.2 … 6.6 -3];

>> compass(x,y

717

 

مختصات قائمِ بردار- هندسيهائي با ده عنصر زياد شونده.

>> tet = linspace(0, 2*pi, 10);

>> r = linspace(0,10,10);

>> [x y] = pol2cart(tet,r);

>> compass(x,y)

718

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *