آموزش متلب

نمودار ستونی و دایره ای در متلب

نمودار ستونی و دایره ای در متلب

نمودار ستوني ()bar

دستور (bar(x,y,w بردار y را برحسب بردار x به صورت ميلهاي رسم ميكند. معمولاً از اين نوع نمودار براي نمايش آماري بردارهاي كم تعداد استفاده ميشود. پارامتر w عرض ميلهها را تعيين ميكند كه پيشفرض آن 0.8 است. دستورهاي ()stairs(), barh(), stem نزديك به ()bar هستند.

مثال: نمودار ستوني درجه حرارت يك روز را بين ساعت 8 تا 24 با فاصله دو ساعته رسم كنيد. پيشينه نگار ()hist اين تابع كه پيشينه نگار histogram رسم ميكند، يكي از دستورات گرافيكي مهم است. طرز كار آن اينگونه است كه ابتدا مجموعه اي از دادهها (اشياء) را مرتب ميكند، و سپس در چند ظرف (به صورت پيشفرض 10 ظرف) جا ميدهد. هر ظرف، حجمي از داده هاي نزديك به هم را درخود ميگنجاند. سپس محتواي هر ظرف برحسب درشتي دادههاي داخل آنها نمايش داده ميشود.

مثال: نمرات زير را در تعداد ظرفِ معادل يكچهارم تعداد دانشجو ريخته و پيشينه نگار را با توضيح رسم كنيد.

دستور()strcat رشتهها را سرهم ميكند.

. >> scr = [12 14.56 18.44 16 8.3 19.1 18.2 16 5.3 7.8 15 12 14.6 8.8 17 11.2 13.25 12 13 9 14 11 12 11.5 15 15 7 4 6 11 12 8 9];

نمودار دايره ()pie

دستور (pie(p, w, m يك دايره را به تعداد داده ها قطاع ميزند، به نحوي كه به هر داده سطحي متناسب با بزرگاي آن اختصاص يابد. براي نمودارهاي آماري نسبي استفاده ميشود. p درصد يا مساحت هر قطاع، w فاصله بين قطاع ها، و m توضيح يا برچسب هر قطاع است. دستور ()pie3 هم مشابه ()pie است.

مثال: نسبت جمعيتي چند شهر را با نمودار دايرهاي نمايش دهيد.

>> hr = 0:2:24;

>> temp = [-4 -2 0 3 7… 10 12 16 15 13 10 5 2];

>> bar(hr,temp,0.6)

>> xlabel(‘Hrs of The Day’)

>> ylabel(‘Temp Celsius’)

711

>>Ls = length(scr);

>> hist(scr,Ls/4)

>> sp=repmat(… [‘ ‘],1,8);

>> xb = strcat([sp,sp,… ‘Poor’,sp,… ‘Moderate’,sp,… ‘Good’,sp, … ‘Excellent’]);

% string addition

>> xlabel(xb)

713

>> p = [10,3,6,5,2];

>> w = [0.5 1 1 0.5 1];

>> m = {‘Tehran’,’Shiraz’,… ‘Isfahan’,’Tabriz’,’Ahvaz’}

% m is a cell array

>> pie(p, w, m)

712

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *