رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته با دستور surf در متلب :
رسم شکل در متلب

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته با دستور surf در متلب :

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته با دستور surf در متلب :

چنانچه یک ماتریس دو بعدی داشته باشیم و بخواهیم توسط یک شکل سه بعدی، مقادیر عناصر آن را ببینیم، می توانیم از دستور surf در متلب استفاده کنیم. دستور surf ، مقادیر ماتریس را به صورت یک سطح برجسته و دارای پستی و بلندی، نمایش می دهد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clcx=-10:0.5:10;
y=-10:0.5:10;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
z(nn,mm)=-sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
end
endsurf(x,y,z)
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

نتیجه :

ابتدا با دو حلقه for ، ماتریس z را با فرمولی دلخواه، برای بازه های تعریف شده x و y ساخته ایم. سپس با دستور surf(x,y,z) ، مقادیر ماتریس z را برای مقادیر مختلف x و y ، رسم کرده ایم. دستورات xlabel و ylabel و zlabel ، برای تعیین عنوان، برای سه محور مختصات، به کار رفته اند.

(matlab) آموزش متلب

نکته :

چنانچه بخواهیم مقادیر متناظر با هر رنگ، در کنار شکل، نمایش داده شود، باید بعد از دستور surf ، دستور colorbar را در خط بعدی بنویسیم. همان مثال قبل را دوباره می نویسیم :

مثال :

 

clear all
close all
clcx=-10:0.5:10;
y=-10:0.5:10;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
z(nn,mm)=-sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
end
endsurf(x,y,z)
colorbar
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مشاهده می کنید که مقادیر متناظر با رنگ ها، در کنار شکل، نمایش داده شده اند.

 

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت سیمی (mesh) و خطوطی در زیر آن با دستور meshc در متلب :

دستور meshc در متلب، مشابه دستور mesh ، مقادیر یک ماتریس دو بعدی را به صورت سیمی (mesh)، رسم می کند و تنها تفاوت آن با دستور mesh این است که علاوه بر رسم مقادیر به صورت سیمی (mesh)، یک سری خطوط رنگی نیز در زیر شکل رسم می کند. مقادیر روی هر خط رنگی، برابر هستند و بنابراین با مشاهده این خطوط رنگی، می توانیم درک بهتری از نحوه تغییرات مقادیر عناصر ماتریس دو بعدی داشته باشیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

ماتریس دو بعدی z را به صورت تابعی دلخواه از x و y تعریف می کنیم و سپس آن را با دستور meshc رسم می کنیم :

 

clear all
close all
clcx=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
z(nn,mm)=sin(R)/R;
end
endmeshc(x,y,z)
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

نقاط روی هر خط رنگی در زیر شکل، دارای مقادیر یکسانی می باشند.

نکته :

با استفاده از دستور colorbar ، می توانیم مقادیر متناظر با هر رنگ را در کنار شکل نمایش بدهیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

همان مثال قبل را این بار با دستور colorbar می نویسیم :

 

clear all
close all
clcx=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
z(nn,mm)=sin(R)/R;
end
endmeshc(x,y,z)
colorbar
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت سیمی (mesh) و خطوطی در زیر آن با دستور meshc در متلب :

دستور meshc در متلب، مشابه دستور mesh ، مقادیر یک ماتریس دو بعدی را به صورت سیمی (mesh)، رسم می کند و تنها تفاوت آن با دستور mesh این است که علاوه بر رسم مقادیر به صورت سیمی (mesh)، یک سری خطوط رنگی نیز در زیر شکل رسم می کند. مقادیر روی هر خط رنگی، برابر هستند و بنابراین با مشاهده این خطوط رنگی، می توانیم درک بهتری از نحوه تغییرات مقادیر عناصر ماتریس دو بعدی داشته باشیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

ماتریس دو بعدی z را به صورت تابعی دلخواه از x و y تعریف می کنیم و سپس آن را با دستور meshc رسم می کنیم :

clear all
close all
clcx=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
z(nn,mm)=sin(R)/R;
end
endmeshc(x,y,z)
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

نقاط روی هر خط رنگی در زیر شکل، دارای مقادیر یکسانی می باشند.

نکته :

با استفاده از دستور colorbar ، می توانیم مقادیر متناظر با هر رنگ را در کنار شکل نمایش بدهیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

همان مثال قبل را این بار با دستور colorbar می نویسیم :

clear all
close all
clcx=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
z(nn,mm)=sin(R)/R;
end
endmeshc(x,y,z)
colorbar
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت یک سطح برجسته و خطوطی در زیر سطح با دستور surfc در متلب :

دستور surfc ، مشابه دستور surf است و تنها خطوطی به آن افزوده شده است. شاید قبلا با دستور surf آشنایی داشته باشید و بدانید که دستور surf در متلب، برای ترسیم مقادیر یک ماتریس دو بعدی، به صورت یک سطح برجسته دارای پستی و بلندی، به کار می رود. تفاوت دستور surfc با دستور surf ، این است که دستور surfc ، علاوه بر این که سطح برجسته را بر حسب مقادیر ماتریس رسم می کند، یک سری خطوط رنگی را نیز در زیر این سطح برجسته نمایش می دهد که می تواند به درک بهتر مقادیر ماتریس کمک نماید. هر خط دارای رنگ متفاوتی خواهد بود و نقاط روی هر خط، دارای مقدار برابری می باشند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

clear all
close all
clcx=-10:0.5:10;
y=-10:0.5:10;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
z(nn,mm)=-sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
end
endsurfc(x,y,z)
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

ابتدا با دو حلقه for ، ماتریس z را با فرمولی دلخواه، برای بازه های تعریف شده x و y ، ساخته ایم. سپس با دستور surfc(x,y,z) ، مقادیر ماتریس z را برای مقادیر مختلف x و y ، رسم کرده ایم. دستورات xlabel و ylabel و zlabel ، برای تعیین عنوان، برای سه محور مختصات، به کار رفته اند.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مشاهده می کنید که یک سری خطوط رنگی، در زیر سطح برجسته، رسم شده اند که به خوبی الگوی تغییر مقادیر عناصر ماتریس را نمایش می دهند. باید دقت کنید که نقاط روی هر خط، دارای مقادیر یکسان می باشند و بنابراین شکل آنها، الگوی تغییرات مقادیر عناصر ماتریس می باشد.

نکته :

چنانچه بخواهیم مقادیر متناظر با هر رنگ، در کنار شکل، نمایش داده شود، باید بعد از دستور surfc ، دستور colorbar را در خط بعدی بنویسیم. همان مثال قبل را دوباره می نویسیم :

مثال :

clear all
close all
clcx=-10:0.5:10;
y=-10:0.5:10;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
z(nn,mm)=-sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
end
endsurfc(x,y,z)
colorbar
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

رسم مقادیر یک ماتریس دو بعدی به صورت سیمی (mesh) با دستور mesh در متلب :

با دستور mesh در متلب، می توانیم مقادیر عناصر یک ماتریس دو بعدی را به صورت سیمی (mesh) رسم کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

ماتریس z را به صورت تابعی دلخواه از x و y می نویسیم و سپس آن را با دستور mesh رسم می کنیم :

clear all
close all
clcx=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
z(nn,mm)=sin(R)/R;
end
endmesh(x,y,z)
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

نکته :

چنانچه بخواهیم مقادیر عددی متناظر با رنگ سیم ها را بدانیم، می توانیم با دستور colorbar ، این مقادیر را در کنار شکل نمایش بدهیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

همان مثال قبل را این بار با دستور colorbar می نویسیم :

clear all
close all
clcx=-8:0.5:8;
y=-8:0.5:8;
L=length(x);
z=zeros(L,L);
for nn=1:L
for mm=1:L
R=sqrt(x(nn)^2+y(mm)^2);
z(nn,mm)=sin(R)/R;
end
endmesh(x,y,z)
colorbar
xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)
zlabel(‘z’)

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *