رسم احتمال نرمال در متلب
آموزش متلب رسم شکل در متلب

رسم احتمال نرمال در متلب

رسم احتمال نرمال (Normal Probability) با دستور normplot در متلب :

دستور normplot در متلب، برای رسم احتمال نرمال (Normal Probability) به کار می رود. از نمودار احتمال نرمال (Normal Probability)، می توانیم متوجه شویم که آیا یک مجموعه اطلاعات، دارای توزیع نرمال (normal distribution) می باشد یا خیر. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

clear all
close all
clc

x=normrnd(10,1,25,1);
normplot(x)

دقت شود که دستور normrnd در متلب، برای تولید اعداد تصادفی که دارای احتمال نرمال باشند به کار می رود. در واقع دستور normrnd(mu,sigma,m,n) ، یک ماتریس m در n (دارای m ردیف و n ستون) می سازد که دارای اعداد تصادفی با احتمال نرمال باشد. mu برابر پارامتر میانگین اعداد و sigma برابر پارامتر انحراف معیار (Standard Deviation) می باشد.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

رسم چگالی نرمال (Normal density) بین مشخصه ها ، با دستور normspec در متلب :

دستور normspec در متلب، برای رسم چگالی نرمال استاندارد (standard normal density) به کار می رود که بخشی از آن به صورت هاشورزده (رنگی)، مشخص شده باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم چگالی نرمال استاندارد (standard normal density) را رسم کنیم که بازه 0.75 تا بینهایت از آن، به صورت هاشورزده (رنگی) باشد، می نویسیم :

clear all
close all
clc

normspec([0.75,Inf])

دقت شود که Inf در متلب، به عنوان نماد بینهایت، به کار می رود.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

مشاهده می کنید که مقدار احتمال مربوط به قسمت هاشورزده (رنگی) از چگالی نرمال استاندارد (standard normal density)، در بالای شکل، نمایش داده شده است.

نکته :

اگر بخواهیم مقدار احتمال مربوط به قسمت هاشورزده (رنگی) از چگالی نرمال استاندارد (standard normal density) را در یک متغیر ذخیره کنیم، باید دستور normspec را به شکل p=normspec به کار ببریم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

clear all
close all
clc

p=normspec([0.75,Inf])

نتیجه :

p =

0.2266

(matlab) آموزش متلب

رسم نمودار بود (Bode plot) برای تابع تبدیل (transfer function)، با دستور bode در متلب :

با استفاده از دستور bode در متلب، می توانیم نمودار بود (Bode plot) مربوط به یک تابع تبدیل (transfer function) را رسم کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید که تابع تبدیل (transfer function) زیر مربوط به یک سیستم می باشد :

TF=20000s+20000

اکنون می خواهیم که نمودار بود (Bode plot) برای این تابع تبدیل (transfer function) را رسم کنیم، برای این منظور، کدهای زیر را می نویسیم :

clear all
close all
clc

s=tf(‘s’);
H = (20000/(s+20000));
bode(H)
grid on

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی، با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب می باشد.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب :

با استفاده از دستور bar در متلب، می توانیم یک نمودار میله ای (bar graph) عمودی رسم کنیم. نمودار میله ای عمودی را می توانیم به شکل های مختلفی رسم کنیم که در ادامه، خود مثال های نرم افزار متلب را ذکر می کنیم.

مثال :

clear all
close all
clc

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
bar(y);

xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

در کد زیر، پهنای هر میله (bar) را برابر 0.4 قرار می دهیم :

clear all
close all
clc

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
bar(y,0.4);

xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

clear all
close all
clc

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
subplot(2,2,1); bar(y,’grouped’);
subplot(2,2,2); bar(y,’stacked’);
subplot(2,2,3); bar(y,’hist’);
subplot(2,2,4); bar(y,’histc’);

xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

clear all
close all
clc

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
bar(y,’r’);

xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

clear all
close all
clc

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
figure;
bar(y,’g’,’EdgeColor’,[1 0.5 0.5]);

xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

clear all
close all
clc

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
x = [1900:10:2000];
figure;
bar(x,y);

xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

clear all
close all
clc

y = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 …
150.697 179.323 203.212 226.505 249.633 281.422];
x = [1900:10:2000];
figure;
bar(x,y);
set(gca,’YLim’,[1 max(y)]);

xlabel(‘x’)
ylabel(‘y’)

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

clear all
close all
clc

a = -2.9:0.2:2.9;
bar(a,exp(-a.*a),’r’)

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

clear all
close all
clc

load count.dat;
yMat = count(1:6,:);
figure;
bar(yMat);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

clear all
close all
clc

load count.dat;
yMat = count(1:6,:);
figure;
hMulti = bar(yMat);
set(hMulti,’LineWidth’, 2, ‘LineStyle’,’:’);

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب

مثال :

clear all
close all
clc

Y = randn(3,5);
h = bar(Y);
set(get(h(1),’BaseLine’),’LineWidth’,2,’LineStyle’,’:’)
colormap summer % Change the color scheme

نتیجه :

رسم نمودار میله ای (bar graph) عمودی، با دستور bar در متلب
سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *