آموزش متلب

دستور exist در متلب

چک کردن وجود داشتن یک فایل (File) یا پوشه (Folder – Directory)، با دستور exist ، در متلب (MATLAB)

با استفاده از دستور exist در متلب (MATLAB)، می توانیم چک کنیم که آیا یک فایل (File) یا پوشه (Folder – Directory) خاص، وجود دارد یا خیر.

برای این منظور، باید آدرس فایل (File) یا پوشه (Folder – Directory) مورد نظر را به ورودی دستور exist بدهیم.

اگر فایل (File) یا پوشه (Folder – Directory) مورد نظر وجود داشته باشد، در صورت فایل (File) بودن، آنگاه دستور exist مقدار 2 را برمی گرداند و در صورت پوشه (Folder – Directory) بودن، مقدار 7 را برمی گرداند و اگر اصلا فایل (File) یا پوشه (Folder – Directory) مورد نظر وجود نداشته باشد، آنگاه دستور exist مقدار 0 را برمی گرداند.

نکته

با توجه به اینکه دستور exist برای چک کردن وجود داشتن موارد دیگری مثل متغیرها (Variable)، توابع (Function)، کلاس ها (Class) و … نیز به کار می رود، برای هر نوع، یک عدد را برمی گرداند و برگرداندن عدد 2 برای فایل ها (File) و عدد 7 برای پوشه ها (Folder – Directory)، به همین دلیل است و برای اساس دسته بندی آن برای انواع مختلف مورد بررسی این دستور می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دسته بندی دستور exist برای انواع مورد بررسی، به Help متلب مراجعه کنید (بخش راهنمای دستور exist).

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

فرض کنید که یک پوشه (Folder – Directory) با نام kelidestan.com در آدرس زیر از کامپیوتر داریم :

E:\kelidestan.com\

برای چک کردن وجود داشتن این پوشه (Folder – Directory)، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clcfolder_path = ‘E:\kelidestan.com\’;
A = exist(folder_path)

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

A =

     7

اکنون پوشه kelidestan.com را حذف می کنیم و دوباره کد متلب (MATLAB) قبلی را اجرا می نماییم و این بار، نتیجه به صورت زیر می باشد :

نتیجه :

A =

     0

مثال

فرض کنید که یک فایل (File) با نام kelidestan.txt در آدرس زیر از کامپیوتر داریم :

E:\kelidestan.com\kelidestan.txt

برای چک کردن وجود داشتن این فایل (File)، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clcfile_path = ‘E:\kelidestan.com\kelidestan.txt’;
A = exist(file_path)

نتیجه :

A =

     2

اکنون فایل kelidestan.txt را حذف می کنیم و دوباره کد متلب (MATLAB) قبلی را اجرا می نماییم و این بار، نتیجه به صورت زیر می باشد :

نتیجه :

A =

     0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *