آموزش متلب

دستور clockدر متلب

محاسبه فاصله زمانی بین دو زمان مختلف (زمان ها به صورت بردار تاریخ (Date Vector) (مشابه بردار به دست آمده از دستور clock))، با دستور etime ، در متلب (MATLAB)

همان طور که می دانید، دستور clock در متلب (MATLAB)، یک بردار تاریخ (Date Vector) را به شکل کلی زیر برمی گرداند :

T = [year month day hour minute seconds]

یعنی :

T = [ثانیه دقیقه ساعت روز ماه سال]

ما اگر دو بردار تاریخ (Date Vector)، به شکل کلی بالا داشته باشیم، آنگاه می توانیم از دستور etime برای محاسبه فاصله زمانی بین آن دو زمان مختلف، استفاده نماییم.

دستور etime ، میزان اختلاف زمانی را بر اساس واحد ثانیه برمی گرداند.

نکته

دقت محاسبه، 0.01 ثانیه می باشد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
clear all
close all
clc

format shortg
t1 = clock

A = rand(20000,1);
fft(A);

t2 = clock
E = etime(t2,t1)

format

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

ابتدا دستور format را به صورت زیر به کار برده ایم تا مقادیر به شکل بهتری در خروجی نمایش داده شوند :

format shortg

و البته در آخر کدها، دستور format را دوباره به کار برده ایم تا تنظیمات آن به حالت پیش فرض برگردد :

format

زمان فعلی را با دستور clock به دست آورده و در یک متغیر با نام t1 ذخیره می کنیم :

t1 = clock

سپس یک سری محاسبات زمان بر دلخواه را اجرا می نماییم (دستور rand برای ساخت یک ماتریس با عناصر تصادفی و دستور fft برای گرفتن تبدیل فوریه (Fast Fourier Transform) می باشد) :

A = rand(20000,1);
fft(A);

سپس زمان فعلی را با دستور clock به دست آورده و در یک متغیر با نام t2 ذخیره می کنیم :

t2 = clock

در آخر، دستور etime را برای محاسبه فاصله زمانی بین آن دو زمان ذخیره شده، به کار می بریم :

E = etime(t2,t1)

نتیجه :

t1 =

         2018            6           25           13           41       51.457

t2 =

         2018            6           25           13           41        51.46

E =

        0.003

مثال
clear all
close all
clc

format shortg

str = ‘August 23, 2016 10:45:00’;
t1 = datevec(str,’mmmm dd, yyyy HH:MM:SS’)

t2 = clock
E = etime(t2,t1)

format

نتیجه :

t1 =

        2016           8          23          10          45           0

t2 =

         2018            6           25           14            7       11.868

E =

5.7987e+07

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *