دانلود رایگان پروژه متلب سیمولینک

دانلود پروژه رایگان کد هافمن برای رمزنگاری متن در فایل ورودی با MATLAB

دانلود پروژه رایگان کد هافمن برای رمزنگاری متن در فایل ورودی با MATLAB

در این پروژه یک فایل txt. به عنوان ورودی در فایل main.m فراخوانده شده است که محتویات فایل متنی، هر چیزی می تواند باشد، کاراکتر به کارکتر آن را با استفاده از کد هافمن رمزنگاری می کنیم.

پروژه ای خاص و بی نظیر در نوع خود در زمینه رمزنگاری داده ها

دانلود رایگان فایلهای متلب

برای موفقیت در بازیهایی مانند شطرنج باید تا حد ممکن آینده را پیشبینی کرد و برای هر حرکت عواقب ناشی از آن را در نظر گرفت. در این بازی شکست دادن فردی که فقط به برتری لحظهای فکر میکند بسیار آسان است. اما در بازیهایی مثل «کلمات به هم ر یخته»۱ می توان بدون توجه به عواقب آینده و تنها با توجه به شرایط فعلی تصمیمی مناسب اتخاذ کرد. این نوع تصمیمگیری که در آن عواقب آیندهی تصمیم در نظر گرفته نمیشود، بسیار ساده و مناسب به نظر میرسد و به همین دلیل تبدیل به یک ر وش جذاب برای طراحی الگور یتمها شده است و با نام الگور یتم حریصانه۲ شناخته میشود. الگور یتمهای حریصانه سعی میکنند مرحله به مرحله به جواب برسند و در هر مرحله جوابی را انتخاب کنند که بهترین و واضحترین نتیجهی ممکن را ارائه میکند. اگرچه ممکن است این نوع عملکرد در بعضی مسائل بسیار زمانگیر و نامناسب باشد اما مسائل بسیاری وجود دارند که این ر وش الگور یتمی بهینه برای حل آنها پیشنهاد میکند. در اینجا دو مثال از شرایطی را بر رسی میکنیم که میتوان با استفاده از این ر وش به الگور یتمی بهینه رسید. ۲ کد هافمن برای معرفی کد هافمن۳ ابتدا کد باینری۴ و بعضی ویژگیهای آن را بر رسی میکنیم:

اساس الگور یتم هافمن به این صورت است که دو عضو x و y که دو عضو از بین حرفهایی هستند Σ را در نظر میگیریم که کمترین تکرار را بین حر وف الفبای Σ دارند، انتخاب میکنیم. حال الفبای ′ که شامل تمام حر وف الفبای Σ به جز x و y است و حرف جدید xy است. در این الفبای جدید fها، همان مقادیر قبلی است به ازای تمامی حر وف به جز حرف xy که ′ a احتمال حضور حرفها، fها تکرار میکنیم. ′ a Σ و با مقادیر برابر با fxy = fx + fy. حال دوباره این الگور یتم را برای ′ مراحل الگور یتم: – اگر Σ| = ۲| باشد، درخت کد بهینه به صورت زیر خواهد بود:

اثبات صحت الگور یتم قضیه ۳ الگوریتم هافمن درخت کد بهینه را محاسبه میکند. برهان. برای اثبات قضیه دو لم و یک نتیجه مطرح میکنیم. لم ۴ در هر درخت دودویی کامل دو برگ همزاد در پایینترین عمق وجود دارد. لم ۵ اگر x و y حرفهای با کمترین فرکانس (احتمال) در الفبا باشند در این صورت درخت کد بهینهای وجود دارد که در آن برگهای x و y همزادند. برهان. فرض کنید این دو حرف همزاد نباشند. آنگاه طبق لم قبل، درخت باید دو برگ همزاد داشته باشد. آندو را a و b بنامید. حال جای x و y را با a و b عوض میکنیم. از آنجایی که x و y دارای کمترین فرکانس هستند دار یم: fy ≤ fb, fx ≤ fa T بنامیم آنگاه در صورتی که عمق x به مقدار ′ حال در صورتی که درخت اول را T و درخت دوم را ۱∆ اضافه شده باشد، آنگاه عمق a نیز به همین مقدار کم شده است. این موضوع برای y و b نیز با مقدار ۲∆ ر وی میدهد. با توجه به موضوعات بیان شده دار یم: L(T) − L(T ′ ) = (fa − fx)∆۱ + (fb − fy)∆۲ ≥ ۰ T نیز درخت بهینه است و در غیر در صورتی که مقدار عبارت فوق برابر صفر شود آنگاه درخت ′ این صورت درخت اولیه بهینه نبوده است. زیرا ما توانستیم درخت بهتری پیدا کنیم. لم ۶ فرض کنید T درخت کدی برای الفبای Σ با فرکانس f باشد که در آن حرفهای با کمترین Σ را که با جایگزینی حرف xy به جای حروف x و y با فرکانس فرکانس x و y همزاد هستند. الفبای ′ T که با جایگزینی زیر درخت f) و درخت ′ ′ f بدست میآید (برای بقیه حروف a = fa ′ xy = fx + fy ۱۰-۵ x. y Σ با T یک درخت کد برای الفبای ′ ′ در درخت T با گره xy بدست میآید، در نظر بگیرید. آنگاه f است و داریم: فرکانس ′ L(T) = L(T ′ ) + f(x) + f(y) اثبات لم فوق با توجه به شکل زیر ساده است.

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *