آموزش متلب

دامنه های سطوح غیرمستطیلی

دامنه های سطوح غیرمستطیلی

توابع استاندارد متلب، از جمله توابع گرافیک ها، تمایل به کار با ماتریس های مستطیلی دارند که تعداد ردیف ها و ستون ها باهم برابر باشند. برای سطوح لازم است که ماتریس های y , x و z در تعیین سطح اعمال شود. برای مثال: ابتدا ما یک دامنه مستطیلی از نقاط x و y که x از -1 تا 1 و y از 0 تا 2 را تولید می کنیم:

>> [x ,y]= meshgrid(-1:1,1:3)

x =

    -1     0     1

    -1     0     1

    -1     0     1

y =

     1     1     1

     2     2     2

     3     3     3

این مجموعه نقاط یک دامنه مستطیلی تعریف می شود، چون تمام ردیف های ماتریس xیکسان، و در ماتریس y تمام ستون ها باهم یکسان هستند. حال ما می توانیم ترسیمی از نقاط را به صورت زیر داشته باشیم:

>> clf

>> plot(x,y,’o’)

 

حال ما ماتریس y را مقدارری تغییر می دهیم:

>> y = [[1; 2; 3] [1; 1.5; 2] [0; .2; .4]]

y =

    1.0000    1.0000         0

    2.0000    1.5000    0.2000

    3.0000    2.0000    0.4000

در ترسیم با این داده ها مانند یک مثلث خمیده به نظر می رسد:

>> plot(x,y,’o’)

حال به سادگی ما می توانیم یک سطح فراتر از این دامنه، با مقادیر z تعریف کنیم:

>> z = 5*ones(3,3)

z =

     5     5     5

     5     5     5

     5     5     5

>> surf(x,y,z)

 

البته مقادیر z لازم نیست که همیشهه با آرایه های ثابت باشد:

>> z = [[4; 5; 6] [4.5; 5; 5.5] [4.9; 5; 5.1]]

z =

    4.0000    4.5000    4.9000

    5.0000    5.0000    5.0000

    6.0000    5.5000    5.1000

>> surf(x,y,z)

 

توابع گرافیکی دیگر نیز می تواند شبکه های غیر مستطیلی را اداره کند. برای مثال با استفاده از تابع contour   :

>> cs = contour(x,y,z,’k’);

>> clabel(cs)

>> i = [1 4 7 9 6 3 1];

>> hold on

>> plot(x(i),y(i),’:’)

 

مقدار خطوط (contour) با استفاده از دستور clable برچسب شده است و منطقه تعریف شده توسط نقاط x و y با خط چین مشخص شده است. خطوط با برچسبهایی کوچک با علامت (+) مشخص شده است.

بردار i از نقاط مناسب ماتریس های x و y با استفاده از نمایه سازی ستونی استخراج شده است.دیگر سطوح گرافیکی ، تابع mesh , surfl , surfc و contour در کاریرد شبکه های غیر مستطیلی میتواند مناسب باشد. تابع های imag و imagesc برای شبکه های مستطیلی مناسب نمی باشد. (تابع pcolor یک سطحی ترسیم می کند و یک نقطه نمایش را به صورت مستقیم از بالا قرار می دهد، بنابریا از آن به طور جداگانه بحث خواهد شد.)

ما می خواهیم یک مجموعه ای از نقاطی را که تعریف کنیم یک ناحیه نیمه حلقوی را پوشش دهد.( شکل زیر) به منظور تعریف چنین مجموعه ای از نقاط ما با استفاده از شبکه های قطبی بر اساس مختصات شعاعی و زاویه ای (r و θ) استفاده می کنیم. برای مثال ما از محدودیت های زیر در مختصات استفاده می کنیم:

 

این سطح در متلب به شرح زیر می باشد:

>> rv = linspace(.3,1,50);

>> thv = linspace(pi/4,5*pi/4,50);

>> [r,th] = meshgrid(rv,thv);

در اینجا از فرمان linspace که یک بردار از 50 نقطه با فاصله های مساوی  استفاده شده است. نقاط x و y به وسیله روابط مثلثاتی تعریف می شود.

>> x = r.*cos(th);

>> y = r.*sin(th);

 

حال ما یک ناحیه نیمه حلقوی را تعریف کردیم. برای مشاهده کافی است که فرمان plotزیر را وارد کنیم:

>> plot(x,y,’.’)

دوباره ما می توانیم ماتریس z را به طور دلخواه تعریف کنیم. ما در اینجا از تابع  peaks در اندازه واقعی استفاده می کنیم، و یک سطح با خطوط شیب دار اضافه می کنیم:

>> z = peaks(50) + 10*x;

>> surf(x,y,z)

 

همانند مثال قبلی ما کار تابع contour را امتحان می کنیم.( برچسب ها را حذف می کنیم و تعداد خطوط تا 30 را افزایش می دهیم)

>> contour(x,y,z,30);

 

ممکن است متوجه شده باشید که در منطقه نیمه حلقوی بصورت یک بخش مدور(دایره ای) ظاهر نشده است. به دلیل این است که محور به صورت مربع(square)  نیست. برای مربع (square) کردن محور فرمان axis square  را وارد کنید.

>> axis square

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *