آموزش متلب

حل دستگاه معادلات خطي در متلب

حل دستگاه معادلات خطي

بهتر است دستگاه معادلات خطي با استفاده از تقسيم راست به چپ ماتريسي حل شود.

مثال: دستگاه معادلات زير را در برنامه اصلي متلب حل كنيد.

770

 

صورت ماتريسي دستگاه فوق چنين است:

771

 

كه به صورت M * X = B نمايش داده شده و با فرمول X = M\B حل ميشود:

>> M = [ 1 1/2 1/3; 1/2 1/3 1/4; 1/3 1/4 1/5];

>> B = [1 1 1]’ ;

>> X = M\B

X = 3.0000       -24.0000      30.0000

حل معادلات با دستور ()solve (جعبه ابزار رياضيات سمبليك Symbolic Math Toolbox)

از دستور (solve(fun براي تعيين سمبليك ريشههاي معادلات استفاده ميشود. fun دستگاهي از معادلات است. متغير مستقل نزديكترين حرف به x است، اما در فرم (solve(fun,var پارامتر var تعيين كننده متغير مستقل است. معادله fun ميتواند به صورت سمبليك يا به صورت رشته نوشته شود. اگر طرف راست معادله صفر باشد ميتوانيم آن را ننويسيم، در غير اين صورت بايد طرف راست بعد از علامت تساوي نوشته شود. اگر معادله داراي ضرائب عددي باشد، پاسخهاي عددي سمبليك حاصل ميشود، كه قابل تبديل به عدد است. اگر معادله داراي ضرائب سمبليك باشد، پاسخهاي سمبليك حاصل ميشود.

مثال ها:

پاسخ عددي

>> syms x

>> f1 = (5+4*cos(x))^3*sin(x)^2*(1+sin(x))

>> z = solve(f1)

z = [ pi-acos(5/4)]

[ 0]

[ -1/2*pi]

ريشه ها را از حالت نمادين به عدد تبديل ميكنيم:

>> zd = double(z) zd = 3.1416 – 0.6931i 0 -1.5708

پاسخ سمبليك

>> syms a b c x

>> S = a*x^2 + b*x + c;

>> X = solve(S)

X = [1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))] [1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))]

تغيير متغير مستقل متغير مستقل را b ميگيريم و برحسب b حل ميكنيم، لذا x به صورت پارامتر عمل ميكند:

>> solve(S,b)

ans = -(a*x^2+c)/x

حل دستگاه دو معادله با رد معادلات به صورت رشته

806

>> q = ‘x^2*y^2, x-y/2-a’ ;

>> [x,y] = solve(q)

x = [ 0 0 a a]

y = [ -2*a -2*a 0 0]

رد معادلات به صورت سمبليك و محاسبه مقادير عددي

 

>> syms x y a

>> [x,y] = solve(x^2*y^2, x-y/2-a)

>> a = sym(1);

>> eval(x), eval(y)

ans = [ 0 0 1 1]

ans =[ -2 -2 0 0]

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *