آموزش متلب

حد و سری

حد و سری

حد تابع

در گرفتن حد، اگر جهت ميل متغير را ننويسيم، پيش فرضِ حد يعني x → 0 اعمال ميشود.

مثال ها:

تعيين762

>> syms x h

>> lm = ‘(cos(x+h) – cos(x))/h’;

>> li = limit(lm, h, inf ) h

متغير ميل كننده و inf (∞) مقصد تمايل است %

li = 0

ميتوان به اين صورت نوشت: (‘lm = sym(‘(cos(x+h) – cos(x))/h ، اما متلب اجازه ميدهد كه تابع را به صورت رشته تعريف كرده، سپس عمليات نمادين را انجام دهيم. به اين ترتيب نوشتن توابع راحت تر و نمايش آنها واضح تر ميشود.

تعيين مشتق از طريق يافتن حد

>> syms x h

>> lm = ‘(cos(x+h) – cos(x))/h’

>> lz = limit(lm, h, 0 )

lz = -sin(x)

حد و گرايش حد

حد تابع x/1 را به ازاي x → 0 بدون گرايش

>> limit(1/x)

ans = NaN

حد تابع 1/x را به ازاي x → 0 با گرايش چپ

>> limit(1/x,x,0,’left’)

ans = -inf

حد تابع 1/x را به ازاي x → 0 با گرايش راست

>> limit(1/x,x,0,’right’)

ans = inf

تابع ام- فايلي نمادين

مثال:

تابع ام- فايلي بنويسيد كه به ازاي يك آرگومان نمادين مقدار  sin(x)/x  را برگرداند، آن را در ديركتوري جاري ضبط كنيد. اين تابع را با يك آرگومان نمادين بدون مقدار و يك آرگومان نمادين مقدار دار از پنجره فرمان اجرا كنيد. همچنين براي آن يك راهنما بنويسيد و آن را نيز اجرا كنيد.

% Function M-File sinc.m function

z = sinc(x)

%SINC The symbolic sinc function

sin(x)/x.

%This function receives a symbolic variable as the input argument. if isequal(x,sym(0)) z = 1;

else z = sin(x)/x;

end

>> syms q

>> sinc(q)

ans = sin(q)/q

>> x = sym(0);

>> sinc(x)

ans = 1

>> help sinc

SINC The symbolic sinc function sin(x)/x.

This function receives a symbolic variable as the input argument

سري ها

سري با دستور (symsum(s,a,b محاسبه ميشود. a,b مقادير ابتدائي و انتهائي پارامتر سري را معين ميكنند.

مثال:

محاسبه سري:764

>> syms x k

>> s1 = symsum(1/k^2,1,inf)

s1 = 1/6*pi^2

نویسنده: مصطفی همت آبادی

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *