آموزش متلب

جعبه ابزار سیستم ‏های کنترلی در متلب-2

جعبه ابزار سیستم ‏های کنترلی در متلب

نمایش خطوط شبکه ای ثابت‏های ضریب میرایی و زمان نشست (دستور sgrid، zgrid، sigrid را هم نگاه کنید).

jgrid

ایجاد راهنما برای یک گراف.

legend

طول رشته یا بردار (دستور size را هم نگاه کنید).

length

یک بردار با بازه‏های ثابت و مساوی ایجاد می‏کند.

linspace

نمودار نایکوئیست در مقایس لگاریتمی‏(دستور nyquist را هم نگاه کنید).

lnyquist1

لگاریتم طبیعی را محاسبه می‏کند.

log

رسم نمودار با مقیاس log-log

loglog

یک بردار با فواصل لگاریتمی‏ایجاد می‏کند.

logspace

طراحی lqr برای سیستم‏های خطی (دستور dlqr را هم نگاه کنید).

lqr

سیستم‏های خطی را شبیه سازی می‏کند.

lsim

حد فاز و حد بهره را محاسبه می‏کند.

margin

نرم یک بردار را محاسبه می‏کند.

norm

رسم دیاگرام نایکوئیست.

nyquist

ماتریس روئیت پذیری را محاسبه می‏کند.

obsv

جدا کردن حالت‏های روئیت ناپذیر و روئیت پذیر سیستم.

obsvf

بردار یا ماتریس با درایه‏های واحد ایجاد می‏کند.

ones

محاسبه ماتریس K با استفاده از جایابی قطب‏ها در محل مورد نظر.

place

رسم نمودار (دستورات subplot, axis, figure را هم نگاه کنید).

plot

چندجمله‏ای‏ مشخصه را برای یک ماتریس محاسبه می‏کند.

poly

جمع کردن دو چندجمله‏ای‏ با هم.

polyadd

محاسبه مقدار چندجمله‏ای‏.

polyval

چاپ کردن نمودار.

print

رسم محل صفر و قطب سیستم‏های خطی در صفحه s.

pzmap

محاسبه رتبه یک ماتریس.

rank

محاسبه قسمت حقیقی یک عدد موهومی.

real

پیدا کردن مقدار k در محل مشخص شده بر روی ترسیمه مسیر ریشه‏ها.

rlocfind

رسم مکان هندسی ریشه‏ها.

rlocus

پیدا کردن ریشه‏های یک چندجمله‏ای‏.

roots

پیدا کردن ضریب مقیاس در سیستم‏های فیدبک کامل متغیرهای حالت.

rscale

اتصال داخلی سری سیستم‏های خطی مستقل از زمان.

series

تنظیم تعداد فاصله‏های خالی روی هر یک از محورها.

set

نمایش خطوط شبکه ای ثابت‏های ضریب میرایی و فرکانس طبیعی (دستور sigrid, zgrid را هم نگاه کنید).

sgrid

نمایش خطوط شبکه ای با زمان نشست ثابت (دستور zgrid, sgrid را هم نگاه کنید).

sigrid

ابعاد یک بردار یا یک ماتریس را حساب می‏کند.

size

جذر.

sqrt

مدل فضای حالت را ایجاد می‏کند یا سیستم LTI را به فضای حالت تبدیل می‏کند.

ss

تبدیل محورهای حالت در نمایش فضای حالت (اعمال تبدیل تشابهی).

ss2ss

مدل فضای حالت را به تابع تبدیل مبدل می‏کند.

ss2tf

مدل فضای حالت را به فرم نمایش صفر و قطب مبدل می‏کند.

ss2zp

دسترسی به ماتریس‏های a,b,c,d فضای حالت از روی مدل سیستم.

ssdata

رسم پاسخ پله سیستم گسسته.

stairs

رسم پاسخ پله.

step

تقسیم کردن پنجره نمایش منحنی به چند قسمت.

subplot

اضافه کردن یک متن به نمودار.

text

ایجاد تابع تبدیل.

tf

تبدیل نمایش تابع تبدیل به فرم فضای حالت.

tf2ss

تبدیل نمایش تابع تبدیل به فرم نمایشی صفر و قطب.

tf2zp

اضافه کردن عنوان به یک نمودار.

title

اضافه کردن یک متن به محورهای x و y.

xlabel/ylabel

بردار یا ماتریس صفر را ایجاد می‏کند.

zeros

نمایش خطوط شبکه ای ثابت‏های ضریب میرایی و فرکانس طبیعی (دستور sgrid, sigrid را هم نگاه کنید).

zgrid

تبدیل نمایش صفر و قطب به مدل فضای حالت.

zp2ss

تبدیل نمایش صفر و قطب به تابع تبدیل.

zp2tf

 

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *