آموزش متلب

توابع برای عملیات منطقی-3

توابع برای عملیات منطقی-3

(false(…,’like’,p: آرایه ای از منطق های صفر  از نوع داده یکسان و پراکنده به عنوان آرایه منطقی  p است.

(ind=find(x: اندیس ها و مقادیر غیرصفر را پیدا می کند؛ همه عناصر غیرصفر از آرایه x را قرار می دهد؛ و شاخص های خطی از عناصر در بردار را باز می گرداند .اگر x یک بردار سطری است ، پس بردار بازگشتی یک بردار سطری است؛در غیر اینصورت بردار ستونی را باز می گرداند،اگر x عناصر غیر صفر نداشت یا آرایه خالی بود ، در آن صورت آرایه خالی باز می گردد.

(ind=find(x,k و (‘ind=find(x,k,’first: بیشترین  k  شاخص اول که برابر تمام عناصر غیر صفر از  x هستند را باز می گرداند.k باید یک عدد مثبت باشد، اما آن می تواند هر نوع داه عددی باشد.

(‘ind=find(x,k,’last: بیشترین k شاخص آخر  برابر تمام عناصر غیرصفر از  x را برمی گرداند.

(…,row,col]=find(x]: شاخص های سطر و ستون از تمام عناصر غیر صفر در ماتریس x را باز می گرداند. این نحوه اجرا در متلبخصوصا زمانی سودمند است که با ماتریس اسپارس کار کنداگر x یک آرایه چند بعدی  با n>2 باشد ، ستون شاخص خطی برای ستون ها را دربردارد.

(ind=find(x: اندیس ها و مقادیر غیرصفر را پیدا می کند؛ همه عناصر غیرصفر از آرایه x را قرار می دهد؛ و شاخص های خطی از عناصر در بردار را باز می گرداند .اگر x یک بردار سطری است ، پس بردار بازگشتی یک بردار سطری است؛در غیر اینصورت بردار ستونی را باز می گرداند،اگر x عناصر غیر صفر نداشت یا آرایه خالی بود ، در آن صورت آرایه خالی باز می گردد.

(ind=find(x,k و (‘ind=find(x,k,’first: بیشترین  k  شاخص اول که برابر تمام عناصر غیر صفر از  x هستند را باز می گرداند.k باید یک عدد مثبت باشد، اما آن می تواند هر نوع داه عددی باشد.

(‘ind=find(x,k,’last: بیشترین k شاخص آخر  برابر تمام عناصر غیرصفر از  x را برمی گرداند.

 

نویسنده: مهندس عربعامری

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *