آموزش متلب

تمرین و پاسخ غشای مربعی محدود شده با استفاده از مد در متلب

تمرین و پاسخ غشای مربعی محدود شده با استفاده از مد در متلب

شکل مدهای زیر و طرح های آنها را برای یک غشای مربعی محدود شده روی مرز خارجی آن با استفاده از نقطه ی شبکه در هر جهت برای   و   رسم کنید.

؟؟-7 میانگین عدد Nasselt برای جریان مغشوش روی یک صفحه بطول L عبارت است از :

؟؟؟ Re عدد رینولدز و pr عدد پراند prandt1 است.   را بعنوان سطحی که تابعی از   و   در بازه مشخص شده است ، رسم کنید . خطوط عمودی را از صفحه ی مرزی شکل به گوشه های سطح همانطور که در شکل 7-5 که نشان داده شده ، متصل کنید.

تمرین و پاسخ غشای مربعی محدود شده با استفاده از مد در متلب

؟؟-8 موقعیت محور طبیعی یک تیر فلزی بتن آرمه نشان داده شده در شکل 7-23 با پارامتر k بصورت زیر تعیین شود.

و   بترتیب ، نسبت مدول یانگ فلز و بتن می باشند. سطح K را بعنوان تابعی از n و   ؟؟؟ 10 مقدار n ،   و 9 مقدار   ، بعلاوه 10 مقدار برای   رسم کنید.

تمرین و پاسخ غشای مربعی محدود شده با استفاده از مد در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *