آموزش متلب

تعریف متغیر ها

تعریف متغیرها در متلب به صورت سمبلیک

وقتی می گوییم در متلب یک متغیر به صورت سمبلیک تعریف شود، منظور این است که عدد خاصی را به آن متغیر نسبت نمی دهیم و تنها با نماد آن سر و کار داریم. در درس ریاضی، بسیاری از معادلات به همین صورت حل می شوند و رایجترین نمادها، دو نماد x و y می باشند.

دستور syms :

دستور syms در متلب، برای تعریف متغیرها به صورت سمبلیک به کار می رود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم دو متغیر x و y را به صورت سمبلیک تعریف کنیم، باید اینگونه بنویسیم :

syms x y

حال می توانیم معادلاتی را به صورت سمبلیک بر حسب دو متغیر x و y بنویسیم.
با مثال زیر این موضوع را بهتر توضیح می دهیم :

مثال
syms x y
(x+y)*(x+y)^5

نتیجه :

ans =
 
(x + y)^6

نکته

فرض کنید x و y را به صورت سمبلیک تعریف نکنیم و تنها دستور زیر را اجرا نماییم (چنانچه قبلا آن دو را در متلب تعریف کرده باشیم، باید ابتدا دستور clear all را اجرا کنیم) :

(x+y)*(x+y)^5

در این صورت با پیغام خطای زیر مواجه می شویم :

Undefined function or variable ‘x’.

این پیغام خطا به این دلیل است که نرم افزار متلب، به طور پیش فرض برای متغیر x و y مقدار می خواهد، مگر آنکه قبلا این دو متغیر به صورت سمبلیک تعریف شده باشند.

دستور expand :

مثال
syms x y
A=(x+y)^2
B=expand(A)

نتیجه :

A =
 
(x + y)^2
 
 
B =
 
x^2 + 2*x*y + y^2

دستور factor :

مثال
syms x y
A=(x+y)^2
B=expand(A)
C=factor(B)

نتیجه :

A =
 
(x + y)^2
 
 
B =
 
x^2 + 2*x*y + y^2
 
 
C =
 
(x + y)^2

دستور simplify :

دستور simplify در متلب، فرمول هایی را که بر حسب متغیرهای سمبلیک هستند، تا حد ممکن ساده می کند.

مثال
syms x y
simplify((x^3-y^3)/(x-y))

نتیجه :

ans =
 
x^2 + x*y + y^2

دستور simple :

در متلب، دستور simple نیز برای ساده تر کردن عبارت های سمبلیک به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید :

مثال
syms x y
simple((x^3-y^3)/(x-y))

نتیجه :

simplify:
 
x^2 + x*y + y^2
 
 
radsimp:
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
simplify(100):
 
x^2 + x*y + y^2
 
 
combine(sincos):
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
combine(sinhcosh):
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
combine(ln):
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
factor:
 
x^2 + x*y + y^2
 
 
expand:
 
x^3/(x – y) – y^3/(x – y)
 
 
combine:
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
rewrite(exp):
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
rewrite(sincos):
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
rewrite(sinhcosh):
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
rewrite(tan):
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
mwcos2sin:
 
(x^3 – y^3)/(x – y)
 
 
collect(x):
 
x^2 + y*x + y^2
 
 
ans =
 
x^2 + x*y + y^2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *