آموزش متلب

تبديل فوريه ي تابع f در متلب

تبديل فوريه ي تابع f :

 

845

اين تابع با اين تعريف به صورت (F=fourier(f بدست مي آيد . اگر بخواهم F تابعي از پارامتري غير از w باشد، پارامتر مورد نظر را به عنوان آرگومان دوم به تابع مي دهيم. در اين صورت در واقع در تعريف تبديل فوريه، پارامتر جديد به جاي w قرار مي گيرد . حال اگر تابع f وابسته به متغير ديگري نيز باشد و بخواهيم تبديل فوريه نسبت به آن متغير انجام گيرد، بايد آن متغير آرگومان دوم ورودي و w يا هر متغير ديگري كه مايليم در كنار اين متغير در توان عدد نپر (با توجه بـه تعريـف تبـديل فوريه) باشد به عنوان متغير سوم وارد شود . مثلاً (F=fourier(f,y,w موجب انتگرال گيري بر اسـاس y خواهـد شـد و در توان e در كنار w ، y قرار مي گيرد . در حالي كه اگر در اين مورد بنويسيم(F=fouier(f,y، انتگرال گيري بر اساس x انجام ميشود و y جايگزين w مي گردد. جهت فهم دقيق موضوع مثال هاي زير را دقيق بررسي كنيد:

>> syms x y u

>> f=sin(x);

>> g=sin(x)+sin(y);

>> fourier(f)

ans= i*pi*(dirac(w+1)-dirac(w-1))

>> fourier(f,u)

ans= i*pi*(dirac(u+1)-dirac(u-1))

>> fourier(g)

ans= pi*(i*dirac(w+1)+2*sin(y)*dirac(w)-i*dirac(w-1))

>> fourier(g,y) ans= pi*i*(dirac(y+1)-dirac(y-1))

>> fourier(g,y,u)

ans= pi*(-i*dirac(u-1)+i*dirac(u+1)+2*sin(x)*dirac(u))

در محاسبه (fourier(g,y، در واقع y جايگزين w شده و انتگرال بر حسب x گرفته شـده و چـون (2sin(y)dirac(y برابر صفر است ، مقدار آن در نتيجه ي اجراي دستور نيامده است . تابع dirac همان تابع ضربه است كه به شـكل زيرتعريـف ميشود : >>int(heaviside(x),x,-inf,inf)

ans= dirac(x)

تابع (heaviside(x همان تابع پله است كه به ازاي x>0 مقدار آن يك، بـه ازاي x<0 مقـدار آن صـفر و بـه ازاي x=0 تعريف نشده است . تابع ifourier براي محاسبه ي فوريه معكوس يك تابع به كار مي رود . فوريه ي معكوس تابع F طبق تعريف زير بدسـت مي آيد .

846

همان شرايطي كه براي تابع fourier وجود داشت، براي معكوس آن نيز صادق است، با اين تفاوت كه اينجا همانطور كه در تعريف نيز مشهود است، تمام چيزهايي كه در مورد x و w گفتيم ، با هم جا به جا شده و برعكس تبديل فوريه است .

به مثال هاي زير توجه كنيد :

>> syms x t u w

>> f=1/w;

>> g=u+w;

>> ifourier(f)

ans= 1/2*i*(2*heaviside(x)-1)

>> ifourier(f,t) ans= 1/2*i*(2*heaviside(t)-1)

>> ifourier(g)

ans= u*dirac(x)-i*dirac(1,x) >> ifourier(g,u,x) ans= -i*dirac(1,x)+w*dirac(x)

نویسنده: پور مقدس

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *