تابع بسل در متلب
آموزش متلب

تابع بسل در متلب

تابع بسل نوع اول اصلاح شده (modified) با دستور besseli در متلب :

از دستور besseli در متلب، به عنوان تابع بسل نوع اول اصلاح شده، استفاده می شود. این دستور، یک یا چندین مقدار را دریافت کرده و سپس مقدار تابع بسل نوع اول اصلاح شده را برای آنها بر می گرداند. مرتبه تابع بسل نوع اول اصلاح شده، باید درون پرانتز دستور besseli ، نوشته شود. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

مقدار تابع بسل نوع اول اصلاح شده مرتبه اول را برای مقادیر ذخیره شده درون بردار z محاسبه می کنیم :

 

clear all
close all
clcz = (0:0.1:0.5);
besseli(1,z)

عدد 1 نوشته شده درون پرانتز دستور besseli ، مشخص کرده است که تابع بسل نوع اول اصلاح شده، به صورت مرتبه اول باشد.

نتیجه :

 

 

ans =0    0.0501    0.1005    0.1517    0.2040    0.2579

تابع بسل نوع دوم با دستورbessely  در متلب

از دستورbessely  در متلب، به عنوان تابع بسل نوع دوم، استفاده می شود. این دستور، یک یا چندین مقدار را دریافت کرده و سپس مقدار تابع بسل نوع دوم را برای آنها بر می گرداند. مرتبه تابع بسل نوع دوم، باید درون پرانتز دستورbessely  ، نوشته شود. به مثال زیر توجه کنید:

مثال

مقدار تابع بسل نوع دوم مرتبه اول را برای مقادیر ذخیره شده درون بردارz  محاسبه می کنیم:

clear all  close all  clcz = (0.5:0.1:1);  bessely(1,z)

عدد 1 نوشته شده درون پرانتز دستورbessely  ، مشخص کرده است که تابع بسل نوع دوم، به صورت مرتبه اول باشد.

نتیجه

0.7812-   0.8731-   0.9781-   1.1032-   1.2604-   1.4715-ans = تابع بسل نوع دوم اصلاح شده(modified)  با دستورbesselk  در متلب

از دستورbesselk  در متلب، به عنوان تابع بسل نوع دوم اصلاح شده، استفاده می شود. این دستور، یک یا چندین مقدار را دریافت کرده و سپس مقدار تابع بسل نوع دوم اصلاح شده را برای آنها بر می گرداند. مرتبه تابع بسل نوع دوم اصلاح شده ،باید درون پرانتز دستورbesselk  نوشته شود. به مثال زیر توجه کنید:

مثال

مقدار تابع بسل نوع دوم اصلاح شده مرتبه اول را برای مقادیر ذخیره شده درون بردارz  محاسبه می کنیم:

clear all  close all  clcz = (0.5:0.1:1);  besselk(1,z)

عدد 1 نوشته شده درون پرانتز دستورbesselk  ، مشخص کرده است که تابع بسل نوع دوم اصلاح شده، به صورت مرتبه اول باشد.

نتیجه:  

ans =1.6564    1.3028    1.0503    0.8618    0.7165    0.6019

دانلود این مقاله:
سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *