آکادمی سیم پاور

تأثیر تولیدات پراکنده DG بر شبکه توزیع

تأثیر تولیدات پراکنده DG بر شبکه توزیع

ساختار شبکه توزیع : نیروگاههای بزرگ به شبکه انتقال متصل می شوند. ایـن شـبکه هـابـه صـورت مش بوده و انتقال توان در آنها در هر جهتی صورت می گیرد. اما سیستم توزیع به صورت مصـرف کننـده طراحـی شـده اسـت و اتصـال تولیـد کننـده بـه آن درطراحی در نظر گرفته نشده است و انتقال توان نیز در آنها به صورت تک جهتی طراحی شده است. همچنین در سیستم انتقال نسبت X/ R خطـوط بسـیار کوچـک اسـت و عمومـاً درتحلیل ها R را در نظر نمی گیرند ولی در شبکه توزیع R قابل صرف نظر نیست. زیرا باکاهش توان انتقالی در توزیع سطح مقطع هادی ها کاهش یافته و نسبت X/ R قابل ملاحظه خواهد بود .

اختلافشبکه های توزیع و انتقال

اختلاف دیگر شبکه های توزیع و انتقال در ساختار آن است. شبکه انتقال بصورت مش بهره برداری می شود ولی شبکه هـای توزیـع عمومـاً شـعاعی و یـا حـداکثر حلقوی هستند. این ساختار باعث می شود که توان راکتیو تأثیر زیادی روی ولتاژ سیستم توزیع داشته باشد . در شبکه های انتقال اطلاعات تمام باس هـای شـبکه بـا سیسـتم SCADAبـه دیسپاچینگ منتقل می شوند و کنترل ها صورت می گیرنـد ولـی چنـین سیسـتم هایی در سطح توزیع معمول وجود ندارد

images

تأثیر DC بر ولتاژ سیستم توزیع

استانداردهای مختلف، محدوده خاصی را برای ولتاژ شبکه توزیع مجاز شمرده اند. در اکثر استانداردها این مقدار بین 10% ± ولتاژ نامی می باشد . در سیستم های توزیع با عبور جریان بار از مقاومت و امپدانس خطوط علاوه بـر تلفات توان، ایجاد افت ولتاژ می کند که این مسأله با افزایش بار مصـرفی و بـه واسطه ساختار شعاعی این سیستم در نقاط انتهایی شبکه حادتر است. به طـور سنتی ولتاژ سیستم توزیع به دو صورت کنترل می شود : – کنترل ولتاژ توسط تپ چنجرها در ترانس پست ها – کنترل توان راکتیو با خازن های شنت

حضور DG در شبکه توزیع برای کنترل ولتـاژ را مـی تـوان از دو دیـدگاه بررسـی کرد :

اگر خروجی DG هماهنگ با بار تغییر کند یعنی با افـزایش بـار، تولیـد DG نیـز افزایش یابـد و بـا کـاهش بـار تولیـد آن کـاهش یابـد . در ایـن صـورت DG بـه صورت بار منفی عمل کرده و تغییرات ولتاژ را کاهش می دهد. امـا در بعضـی از انواع DG مانند فتوولتایک و نیروگاه بادی ایـن امکـان وجـود نـدارد و ت غییـرات ولتاژ شبکه زیاد می شود. در کل حضور DG جهت کنترل ولتاژ می توانـد باعـث مقابله آن با تجهیزات سنتی کنترل ولتاژ نظیـر تـپ چنجـر شـود . کـه بایـد روش های جدیدی جهت کنترل ولتاژ در حضور DG در شبکه های توزیع به وجود آید .

البته باید دانست که تکنولوژی اتصال DG به شبکه توزیع در کنترل ولتاژ شبکه توسط DG مؤثر است. تکنولوژی ژنراتور سنکرون قابلیت تولید و مصرف تـوان راکتیو در یک محدوده خاص نیز عموماً توان DG را با ضـریب تـوان نزدیـک بـه واحد به شبکه عرضه می کنند. در هر صورت ارائه روش های جدید برای کنتـرل ولتاژ شبکه توزیع در حضور DG امری ضروری است

imadges

تأثیر DG بر کیفیت توان سیستم توزیع

مهمتــرین تــأثیرات DG بــر کیفیــت تــوان سیســتم توزیــع، تــأثیر روی فلیکــر و هارمونیک است علت اصلی بوجود آمدن فلیکر تغییـرات سـریع جریـان بـار اسـت . در حضـور DG علاوه بر تغییرات سریع بار تغییرات سریع تولید DG نی ز می توانـد باعـث ایجـاد فلیکر شود. این مشکل بـه خصـوص در مـورد نیروگاههـای بـادی بـا توجـه بـه ظرفیت آنها وجود دارد.

دلایل اصلی ایجاد فلیکر در شـبکه توزیـع در اثـر DG را می توان به صورت زیر بیان نمود :

– شروع به کار یک واحد DG بزرگ

– تغییرات بزرگ و ناگهانی خروجی DG

– اثر متقابل بین DG و تجهیزات کنترل کننده ولتاژ روی فیدر

البته در مواردی که DG ها از مبدل های الکترونیک قدرت استفاده می کنند، می توان با کنترل جریان در موقع شروع کار DG این مسأله را بهبود بخشید . علت به وجود آمدن هارمونیک ها در شبکه حضور مؤلفه های غیـر خطـی اسـت . حضور هارمونیک در شبکه به دلایل زیر نامطلوب است

هارمونیک ها تلفات توان را هم در سیستم و هم در تجهیزات مشـترکین افزایش می دهند. گاهی اوقات هارمونیک ها ممکن است باعـث تحریـک بارهـای حساس یا تجهیزات کنترلی شوند .

– هارمونیک هایی که دارای دامنه هـای بـزرگ باشـند، باعـث کـا هش عمـر تجهیزات شبکه می شوند.

عوامل تولید هارمونیک

تجهیزات الکترونیک قدرت که برای اتصال DG به شبکه بـه کـار مـی رونـد مـی تواننـد باعـث تولیـد هارمونیـک شـوند. دامنـه و مرتبـه ایـن هارمونیـک هـا بـه تکنولوژی مبدل و مد عملیاتی آن بسـتگی دارد . امـروزه بـا ورود IGBT و اجـازه اسـتفاده از فرکـانس هـای حامـل بـالاتر، تولیـد هارمونیـک توسـط مبـدل هـای الکترونیک قدرت به شدت کاهش یافته است

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *