بررسي و پياده سازي اتوماسيون شبكه توزيع برق
دانلود رایگان پروژه

بررسي و پياده سازي اتوماسيون شبكه توزيع برق

دانلود رایگان فایلهای متلب

رمز : sim-power.ir

بررسي و پياده سازي اتوماسيون شبكه توزيع برق در محدوده شركت توزيع شمالغرب تهران

جلال محمد تينا راجيان
شركت توزيع نيروي برق شمالغرب تهران شركت مشانير

كلمات كليدي : اتوماسيون توزيع ، پست توزيع نيروي برق ، انتقال اطلاعات ،
تجهيزات
چكيده :
با توجه به رشد روز افزون شبكه هاي توزيع برق و همگام با سراسـر جهـان ، اتوماسـيون شـبكه هـاي توزيـع بـرق دركشورمان ايران امري ضروري ميباشد . به دنبال آن شركت توزيع شمالغرب مطالعات بر روي اتوماسيون و پياده سـازيآن در محدوده شركت ، فعاليتهاي خود را از اواخر سال 1377 شروع نمـود . از آنجـا كـه هـدف اصـلي در اتوماسـيونتوزيع ، طراحي و نصب سيستمهاي سوپر وايزري و جمع آوري اطلاعات به نحو موثرمي باشـد ، انتخـاب يـك سـاختارمناسب براي سيستم كنترل ، شبكه مخابراتي و پردازش اطلاعات در بهره برداري موثر از آن نقش اصلي را ايفا ميكنـد.
 

به عنوان اولين گام در اتوماسيون شبكه توزيع در محدوده جغرافيايي شركت تعداد سي دستگاه پست 20 كيلو ولـت بـاتوجه به اهميت و محدوديتهاي گوناگون بعنوان طرح پايلوت در نظر گرفته شده تا تجهيـزات لازم بـر روي آنهـا نصـبشده و عمليات اتوماسيون اجرا گردد .

1- مقدمه

شركت توزيع نيروي برق شمالغرب تهران يكي از هفت شركت توزيع, در سطح شركت برق منطقه اي تهران مي باشـدكه تعداد 673603 مشترك داشته و از طريق 3150 دستگاه پست 20 كيلوولـت زمينـي و هـوايي و 306 دسـتگاهفيدر 20 كيلوولت خروجي از 34 دستگاه پست فوق توزيع 63/20 كيلوولت تغديه ايـن مشـتركين را بـه عهـده دارد.[ 3]

حوزه عملياتي امورديسپاچينگ توزيع شـمالغرب عبـارت اسـت از شـبكه 20 كيلوولـت شـامل فيـدرهاي 20 كيلوولـتخروجي از پست هاي انتقال و فوق توزيع ، خطوط هوايي و زميني 20 كيلوولت ، تجهيـزات پسـتهاي هـوايي و زمينـي20 كيلوولت در جهت كنترل و هدايت و برنامه ريزي دقيق جهت مديريت شبكه بسيار حساس مي باشد.

در حال حاضر پس از اطلاع يافتن از وقوع قطعي فيدر 20 كيلوولت يا بروز اتصـالي در شـبكه , در اغلـب مواقـع زمـانقابل توجهي صرف يافتن محل اتصالي و عيب موجود در شبكه مي گردد كه اين مستلزم بررسي تمام يا بخـش اعظـم2فيدر توسط مسئولين كنترل شبكه و مسئولين مانور 20 كيلوولـت بـا اسـتفاده از دسـتگاههاي تسـتر و روش آزمـايش وخطا صورت مي گيرد كه اين روش موجب هدر رفتن نيروي انساني زيادي مي گردد, پس از مشخص شدن نوع عيـب ومحل آن, عمليات مانور انجام شده كه در صورت وجود ترافيك و محدوده پر تردد و شلوغ, اين عمليات زمـان زيـادي رابه خود اختصاص ميدهد كليه مسايل موجود باعث طـولاني شـدن زمـان خاموشـي. نارضـايتي مشـتركين و در نتيجـهافزايش انرژيهاي توزيع نشده مي گردد.

با گسترش روز افزون مصرف برق ، تعداد مشتركين و تعهدات شركتهاي توزيع برق در حاليكه چرخهاي صـنعت جهـانبا سرعتي سرسام آور بسوي مواضع تازه به پيش ميروند لازم است صنعت توزيع بـرق مـانيز بـه پيشـرفتهاي فـن آورياتوماسيون و ارتباطات توجه بيشتري داشته باشد.

اين مسئله باعث شد كه در نيروگاهها, شبكه ها و پستهاي انتقال و فوق توزيع طرحهاي اتوماسيون فراواني انجـام شـودو از آنجا كه در صورت ناكارايي سيستم توزيع كه وظيفه مهم توزيع انرژي الكتريكـي توليـد شـده و انتقـال يافتـه را بـهعهده دارد, بخش عمده اي از تلاشهاي انجام شده در قسمتهاي توليد و انتقال به هدر ميـرود و باعـث اتـلاف سـرمايهگذاري هاي انجام شده ميشود.

به اين ترتيب در ايران نيز, با توجه به وضعيت موجود شبكه هاي توزيع و تجربيـات سـاير كشـورها, اتوماسـيون شـبكهتوزيع در دستور كار شركتهاي توزيع نيروي برق قرار گرفت. البته به دليل پيچيدگيهاي شبكه و بـا توجـه بـه توضـيحاتذكر شده در متن مقاله ، اتوماسيون در سطوح مختلف ميتواند صورت پذيرد . كه منظور ما از اجـراي پـروژه اتوماسـيوندر شركت توزيع شمالغرب ، اتوماسيون فيدر 20kv كه از مهمترين اهداف آن كاهش مدت زمـان خاموشـي و انـرژيتوزيع نشده و افزايش رضايتمندي مشتركين در محدوده انجام پروژه ميباشد . صورت ميگيرد .

2- مفهوم اتوماسيون در شبكه توزيع
بعبارت ساده ميتوان گفت اتوماسيون در شبكه توزيع به معنـاي عملكـرد تمـامي اپراتورهـاي سـيار و مقـيم در پسـتها ومراكز و اكيپ هاي مانور روي خط 20 كيلوولت به وسيله يك مركز كنترل و رايانه اصـلي و چنـدين دسـتگاه پايانـه راهدور واقع در نقاط حساس و كليدي شبكه بازسازي و اجرا ميشود.

با اجراي اين پروژه كليه اطلاعات بارپستهاي توزيع مورد نظر در مراكز كنترل و از طريق كامپيوتر قابـل دسترسـي بـودهو همچنين وجود سيستم هاي آلارم باعث مي گردد كه پس از وقوع عيب در شبكه, مركز كنترل از آن اطـلاع يافتـه ودر جهت رفع آن اقدام نمايد. چونكه عمليات مانور با ارسال فرمانهاي كنترل بوسيله كامپيوتر از مركز كنترل انجـام مـيگردد اين عمليات در عرض چند ثانيه اجرا شده و با نصب نشانگرهاي خطا و تجهيزاتـي ماننـد دژنكتورهـاي موتـوردار,زمان عمليات عيب يابي را به حداقل رسانده و محدوده وقوع اتصالي را در مـدت زمـان كوتـاهي مشـخص و از مـابقيشبكه ايزوله مي نمايد.

دانلود رایگان فایلهای متلب

اتوماسيون در سيستم هاي توزيع در سه سطح قابل اجرا مي باشد: [4 ]

1 ـ اتوماسيون در سطح فيدر: شامل عمليات جداسازي اتوماتيك فيدر هنگام بروز عيب و ايزولـه كـردن محـلخطا, بازآرايي مجدد فيدر, كنترل ولتاژ فيدر از راه دور,كنترل توان راكتيو و اكتيو فيدر و نرمـال نمـودن مانورهـاي انجـامگرفته روي فيدر بطور اتوماتيك مي باشد. 3

2 ـ اتوماسيون در سطح پستها: عمليات لايه اتوماسيون پست شامل برقراري سرويس مجدد از طريق جداسازيباس كنترل ولتاژ, باس كنترل جريان در ترانسفورماتورهاي پست, جبران سازي افت ولتاژ خـط و بسـتن مجـدد كليـدهابطور خودكار مي باشد.

3 ـ اتوماسيون در سطح مشتركين: اين نوع سيستم كه عمدتاً در جهت رضايت خاطر مشتركين در كشـورهايپيشرفته ابداع شده است عمدتاً جهت كاهش زمان تعمير فيدرهاي معيـوب و قرائـت كنتـور از راه دور و سيسـتم هـايمديريت بار و مصرف مي باشد كه اين نوع سرويس دهي با توجه به هزينه ها, تاحـدود زيـادي توجيـه اقتصـادي نـدارد.

منظور از اتوماسيون در سطح مشتركين صرفاً نصب تجهيزات و لوازم مورد نياز جهت ثبت انـرژي مصـرفي مشـتركين وانتقال اطلاعات با استفاده از تجهيزات يا روشهاي مختلف مخابراتي به يك مركز ميباشد كه البته ميتواند چنـد مركـز
فرعي ابتدا اطلاعات انرژي مصرفي يا آيتم هاي ديگر مربوط به مشتركين را جمع آوري و پـس از تجزيـه و تحليـل بـهمركز اصلي ارسال نمايند . پروژه هاي مشابه مورد فوق توسط پژوهشگاه نيرو بعنوان يك پروژه تحقيقاتي براي شـركتتوزيع شمالغرب تهران انجام شده كه در حال حاضر مشغول توسعه اين پروژه بـراي قرائـت كنتـور مشـتركين برجهـايمسكوني يا مجتمع هاي مسكوني ميباشيم كه ديگر نيازي به مراجعه مامور تشخيص به منازل نميباشد .

3-آماده سازي اطلاعات جهت اجراي اتوماسيون [ 3 ]
سوالات اساسي كه در امر مطالعات و پياده سازي اتوماسيون توزيع مطرح مي باشد بطور خلاصه به شرح زير مي باشد:
1-با توجه به گسترش شبكه توزيع ملاك هاي اولويت بندي جهت انتخاب بر چه اساس مي تواند باشد؟
2-انتخاب اتوماسيون از ديد فيدر يا پست يا مشترك و با تلفيق كداميك از آنها مناسبتر مي باشد ؟
3-ملاكهاي مربوط به توجيه پذيري اقتصادي و بازگشت سرمايه برچه مبنايي بايد انتخاب گردند؟
4-چه سطحي از اتوماسييون انتخاب گردد؟
5-نقاط مانوري جديد بر چه اساسي انتخاب گردند؟
6-به چه صورت بهسازي و نوسازي شبكه و برنامه هاي آينده توسعه شبكه را در طرح ملحوظ نمائيم؟
7-ارتباطات و اتصالات مخابراتي بر مبناي چه ملاكهايي انتخاب گردد؟
8-مطالعات جامع باشند و يا براساس يك طرح راهنما و شبكه نمونه انجام گردد؟
9-اولويت در انتخاب تجهيزات پايانه ها بر چه مبنايي باشد؟

در مرحله اول جهت پاسخگوئي به سوالات مطرح شده لازم است مطالعاتي از قبيل, بررسـي وضـعيت شـبكه موجـود وتجهيزات بكاررفته و تهيه مداركي مانند دياگرام تك خطي كليه پستهاي توزيع و فوق توزيع, دياگرام تك خطـي شـبكه20 كيلوولت محدوده مورد مطالعه, بررسي طرحهاي در دست اجرا و آينده تا 10 سال بعد از آن, وضـعيت پيـك بـار ومتوسط بار فيدرها و پستهاي 20 كيلوولت و پستهاي فوق توزيع(63/20) كيلوولت, بررسي وضعيت شبكه مخـابرات ازلحاظ PLC, مايكروويو, تلفن و بي سيم و جمع آوري اطلاعات و برنامه آينده سازمانهاي مـرتبط ماننـد شـهرداري,مخابرات و… انجام گردد.

نتايج بررسي ها و مطالعات مذكور بصورت زير بدست آمده است: [ 5 ]
1-مشخص نمودن نقاط مورد نياز از ايستگاههاي انتخابي براي ارسال به مركز كنترل ديسپاچينگ.
2-تعيين اينتر فيس بين تجهيزات ايستگاهها و ديسپاچينگ.4
3-تعيين نقاط مورد نياز از مركز ديسپاچينگ فوق توزيع به مركز ديسپاچينگ توزيع.
4-تهيه طرح تفضيلي شبكه مخابراتي مورد نياز ديسپاچينگ توزيع.
5-ارائه طرح ديسپاچينگ توزيع با توجه به ايستگاههاي انتخاب شده و تعيين سخت افزارها و نرم افزارهـاي مـورد نيـازدر مركز كنترل ديسپاچينگ توزيع.
به عنوان طرح پايلوت بر اساس تصميمات متخذه در كميته عالي راهبري اتوماسيون , تعـداد 30 دسـتگاه پسـت 20كيلوولت را مورد مطالعه قرارداده و بر اي تعيين آنها پارامترهاي مختلفي از قبيل مسائل اجتماعي, سياسي, بافـت شـبكهو همينطور ضرورت هاي فني خاص شبكه مورد توجه قرارگرفته تا اتوماسيون در سطح فيدر بـرروي آنهـا پيـاده سـازيگردد.

4- تجهيزات لازم جهت پياده سازي سيستم اتوماسيون در پستهاي 20 كيلوولتسيستم هاي نظارت و كنترل از راه دور اسكادا, بمنظور اعمال نظارت و كنترل خود بر شبكه تحت پوشش نيازمند جمـعآوري و دريافت اطلاعات از پستها(نقاط مانور) بوده تا پس از پردازش هاي لازم برروي آنها, اعمـال كنترلهـاي لازم, درقالب ارسال فرامين به ايستگاهها صورت پذيرد. براي تحقق اين امر سيستم هاي اسكادا نيازمند تجهيـزات واسـطه ايدر پستها ميباشند. اين تجهيزات كه به سيستم اينتر فيس موسوم مي باشند, عمل جمع آوري اطلاعات و ارسال آنها بـهمركز كنترل و دريافت فرامين ازمركز كنتـرل و اعمـال آنهـا بـه تجهيـزات پسـتها را انجـام ميدهنـد. اطلاعـاتي كـه از
ايستگاهها به مراكز كنترل ارسال مي گردد شامل موارد ذيل مي باشد. [ 5 و[3 ]

1-وضـعيت بـاز يـا بسـته بـودن ديژنكتورهـاي موتـوردار ورودي و خروجـي و سكسـيونرفيوزدار يـا دژنكتورحفاظـتترانسفورماتور پست توزيع 20 كيلوولت (كليه كليدهاي قدرت اعم از دژنكتور يا سكسيونر ، موتوردار مي باشند).
2-آلارم هايي از قيبل افزايش درجه حرارت , رله بوخهلتز , خرابـي بريكـر,آتـش سـوزي, تريـپ پسـت , تـــــــريپOver Load كليد ثانويه ترانس ، خرابي سيستم مخابراتي, قطع تغذيه شارژر و …
3-كميت هاي اندازه گيري مانند جريان و ولتاژ فيدرهاي خروجي ترانسفورماتورهاي 20 كيلوولـت و توانهـاي اكتيـو وراكتيو و…
4-فرمانهاي باز يا بسته شدن ديژنكتورهاي موتوردار فيـدرهاي ورودي/خروجـي 20 كيلوولـت يـا دژنكتورهـاي اوليـهترانس 20 كيلوولتتجهيزات اينترفيس كه به مثابه ابزارهاي اجرايي سيستم اسـكادا در پسـتها تلقـيمـي گردنـد , شـامل مـوارد زيــــــرمي باشد :
1-ترانسديوسرها جهت اندازه گيري مقادير آنالوگ
2-رله هاي واسط به منظور اعمال فرامين
3-رله هاي كمكي به منظور نشان دادن وضعيت
5 ـ سيستم مخابرات اتوماسيون

انتقال اطلاعات از پستهاي 20كيلوولـت بـه مركـز كنتـرل و همچنـين انتقـال فرمانهـا از مركـز كنتـرل بـه پسـتهاي20كيلوولت به يك سيستم مخابراتي مطمئن با سـرعت بـالا نيـاز دارد . هرگونـه كـارايي و قابليـت اطمينـان سيسـتم5اتوماسيون به چگونگي كيفيت دستيابي به پايانه هاي راه دور وابسته مي گردد و طبيعي اسـت كـه روش مخـابراتي كـهروش مخابراتي انتخاب شده تاثير بسزايي در اين اطمينان بخشي خواهد داشت در ايـن راسـتا مطالعـات وسـيعي بـراييافتن بهترين روش انتقال اطلاعات بر روي سيستم هاي مخابرات راديويي و مخابرات زوج سـيم مسـي و فيبـر نـوريانجام شد كه در ذيل به مزايا و معايب و محاسن هر كدام از سيستمهاي مذكور مي پردازيم .

1 ـ 5 ـ مخابرات از طريق زوج سيم مسي يا فيبر نوري

در اين روش خط ارتباطي مورد استفاده در انتقال ديتا زوج سيم مسي (twistad pairs) مي باشد و از آنجا كه ايـن نـوعكابل ها از مدت ها قبل در شبكه تلفن شهري مورد استفاده قرار گرفته اند . استفاده از آنها براي انتقال ديتا مـورد توجـهقرار گرفته است . براي ارتباط دهي بين دو نقطه چند عامل محدود كننده وجود دارند كه از نظر درجه اهميت فـرق مـيكنند . اكثر محدوديتها در ارسال سيگنالها از مدتها قبل شناخته شده اند و بسته به تكنولوژي مورد استفاده دو روش نـرمافزاري و سخت افزاري براي حل اين محدوديتها ارائه شده است كه استفاده از هر كدام پيچيدگي سيستم را بالا بـرده ومتناسب با آن قيمت سيستم نيز افزايش مي يابد . اين محدوديتها عبارتند از:

1-پهناي باند زوج سيم ذاتاً كم بوده و كانال ارتبـاطي داراي پاسـخ فركانسـي پـائين گـذر مـي باشـد كـه نتيجـه ايـنمحدوديت اعوجاج دامنه سيگنال دريافتي مي باشد كه روش سخت افزاري برطـرف كـردن ايـن محـدوديت اسـتفاده ازاكولايزر يا فيلترهاي منطبق بر ورودي مودم ها مي باشد و روش نرم افزاري مرسوم ، استفاده از كدينگ هـاي پيشـرفتهدر طراحي خط و كانال مي باشد .
2-با توجه به قرار گرفتن چندين زوج سيم با هم در يك محفظه پلاستيكي و زياد بـودن طـول ايـن سـيمها كوپلينـگمغناطيسي و خازني بين سيمهاي مجاور صورت مي گيرد كه نتيجه آن ايجاد تغييـرات در بيـت هـاي ارسـالي كانـال وتداخل آنها مي باشد .
3-در بعضي از شرايط به علت قطع و معيوب شدن سيم ها , ارتباط از يك زوج سيم غيرممكن مي باشد كه براي حـلاين مشكل دو روش در نظر گرفتن يك خط ديگـر بصـورتstand by و ديگـري اسـتفاده از كانـال تلفنـي بصـــورتDial-up مي باشد .

دانلود رایگان فایلهای متلب

يكي از روشهاي ازتباط دهي بين دو نقطه از طريق زوج سيم مسي استفادهاز خطوط Leas line مي باشـد كـه مزيـتاستفاده از آنها اختصاصي بودن آن مي باشد .
از آنجا كه بايد مركز ديسپاچينگ بوسيله 32 زوج سيم به يك مركز مخابرات وصـل گـردد و تجهيـزات مربوطـه ماننـدمودم HDSL و اينترفيس ها نيز نصب گردد اينكار هزينه ها را بالا مي برد .
دومين روش استفاده از تجهيزات نوري مي باشد كه براي ارسال ديتا با سرعتهاي بالا بكـار مـي رود . بـراي اسـتفاده ازآنها نصب كابل نوري و استفاده از مبدل براي تبديل ساختار ديتا لازم مي باشد كه با توجـه بـه گـران بـودن ايـن گونـهكابل ها و كابل كشي آنها هزينه آن بالا مي باشد .

سومين روش استفاده از خطDial-up مي باشد كه همان خط تلفن شهري با محدوديت هاي ذكر شده مـي باشـد كـهبه علت اينكه نوع مدولاسيون در اين مودم ها به نحوي است كه حداكثر نرخ قابل ارسـال ظرفيـت محـدودي دارد اگـرنرخ ديتاي خروجي كامپيوتر بيشتر از ظرفيت ارسال مودم باشد ديتاي اضافي در حافظه مودم ذخيره و سپس بـه صـورتسريال ارسال مي گردد . 6

2 ـ 5 ـ مخابرات راديويي
ارتباطات راديويي يكي از روش هاي ديرينه ارسال اطلاعات در فواصل دور مي باشد . عمده ترين مزيـت اسـتفاده از آنسيار و قابل جابجايي بودن آن در مكان هاي مختلف است . استفاده از بي سيم در ماشين ها , هواپيماها , كشـتي هـا ووسايل حمل و نقل نتيجه اين مزيت است . از سالها قبل مشخصه هاي اصـلي انتقـال راديـويي از قبيـل مدولاسـيون ,آنتن , محيط انتقال و اجزاي تشكيل دهنده شامل فرستنده و گيرنده تماماً شناسـايي    شـده انـد .

بـا ظهـور الكترونيـكديجيتال و استفاده از داده هاي ديجيتالي براي نشان دادن مقادير عددي , تكنيك هاي ارسال راديويي نيز متحول شـدهاست . با استفاده از اين تكنيك ها سيستم هاي راديويي ديجيتال مزيت هاي زيادي پيدا نموده اند .انتشار امواج راديويي در فضا و كيفيت ارتباطات راديويي به پارامترهاي محيط بين دو نقطه مبدا و مقصد وابسته است .

عوامل محيطي عبارتند از :
1-با افزايش فاصله بين دو نقطه ارتباطي . افت فضاي آزاد مسير افزايش مي يابد كه در نتيجه توان دريـافتي درگيرنـدهكاهش مي يابد .
2-ارتقاع و مشخصات موانع موجود بين مسير ارتباطي سبب افزايش افت توان موج ارسالي شده كه اين افـت ناشـي ازافت شكست , تفرق و انعكاس موج در مسير بين دو نقطه بوجود مي آيد .
3-شـرايط جـوي محـيط از عوامـل تاثيرگـذار بـر كيفيـت ارتبـاط راديـويي اسـت كـه باعـث ايجـاد فيـــــــــدينگ(fade margin) در امواج مي شود .

عوامل سيستمي عبارتند از :
1-در انتشار امواج راديويي فركانس موج (فركانس كارير) از پارامترهاي مهم و تعيين كننده در محاسبه افت فضـاي آزاد, انعكاس و شكست موج ارسالي بشمار مي آيد .
2-با افزايش ارتفاع آنتنها , افت هاي انعكاس و انكسار موج ارسالي كاهش يافته و منجر به كاهش افـت نهـايي مسـيرمي شود .
3-امواج ارسالي كانالهاي مجاور و يا دور يك لينك راديويي توسط آنتن گيرنده دريافت شده و باعث تـداخل راديـويي وايجاد نويز و خطا در پيغام اصلي مي شود .
4-مدولاسيون سيگنالهاي ارسالي به صوررت هاي مدولاسيون دامنه (AM) , فاز (PM) و فركانس انجـام مـي گيـرد

 مزاياي آن عبارتند از : جلوگيري از تداخل بين كانالهاي مجاور , فائق آمدن بر مشـكلات تشعشـع امـواج راديـويي ,غلبه بر محدوديت هاي محيط ارسال راديويي و مناسب سازي ابعاد آنتن هاي مورد استفاده مي باشد .

5-كد بندي اطلاعات مورد استفاده در مودم فرستنده از اصول مهم ارسال اطلاعات در راههاي دور مي باشد .
علاوه بر نوع مدولاسيون, فركانس كارير نيز در كيفيت انتقال اطلاعـات مـوثر اسـت. كـه هركـدام از بانـدهاي UHFوVHF مزايا و معايب مخصوص به خود را دارند و بسته به كاربرد ، نوع مسـير و موانـع ناشـي از تـداخل كانالهـا از أنهـا
استفاده مي گردد.

در ارسال ديتا بوسيله مودمهاي راديوئي معمولي, طيف توان سيگنال خروجي داراي پهناي بانـد باريـك,محـدود و دارايپيك مي باشندكه زمانيكه توان سيگنال دريافتي خيلي كم باشد جداسازي و آشكار كـردن اطلاعـات غيـر ممكـن و يـا7همراه با خطاي غير قابل قبول خواهد شد. با استفاده از تكنيك طيف گسترده كه در تمامي باندها امكانپذير است, پيـكطيف توان سيگنال ارسالي كم شده و طيف حاصل در طول يك پهناي بانـد بزرگتـري گسـترده ميشـود كـه فايـده آنحذف تداخل ناشي از كانالهاي مجاور, حذف اثر فيدينگ چند مسيره كانال و استفاده همزمان چندين فرستنده و گيرنـدهبا يك فركانس كارير يكسان و محرمانه بودن سيگنال ارسالي مي باشد.

جهت استفاده از طيف گسترده نياز به كانال با پهناي باند بيشتر و استفاده از آنتن با پهناي باند بيشـتر مـي باشـد كـه درنتيجه روش پياده سازي مشكلتر مي باشد.

مشخصات تجهيزات راديويي بر اساس بـر آورد نيـاز مطلـوب در ارتبـاط دهـي بـين دو نقطـه و بـر اسـاس امكانـات ومحدوديتهاي موجود انتخاب و نصب مي گردند كه با در نظر گرفتن آنها تجهيزات لازم براي ارتباط مركـز ديسـپاچينگ
به پستها عبارتند از : مودم با توان 2 وات, آنتن كابل اتصال مودم به آنتن و تقويت كننده RF مي باشد.

6 ـ پردازش اطلاعات پس از دريافت اطلاعاتاطلاعات دريافتي از آنتن نصب شده در مركز كنترل به كامپيوتر منتقـل مـي گـردد و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار مربوطـهعمليات زير قابل اجرا ميباشد:

1-دريافت مقادير اندازه گيري شده و نمايش أن
2-ارسال پيامهاي قطع ووصل ديژنكتورها
3-دريافت ألارم هنگام قطع شدن يك ديژنكتور

نتيجه گيري و پيشنهاد :

7 ـ انتخاب سيستم مخابرات مناسب جهت انتقال اطلاعات [3 ] و [ 5 ]
باتوجه به اينكه استفاده از شبكه فيبر نوري موجب بالا رفتن ضريب اطمينان انتقال ديتا مـي گـردد و در مسـيرهايي كـهاين خطوط وجود دارند الويت اول در خصوص نحوه انتقال ديتا استفاده از اين خطوط مي باشد.
در حال حاضر نيز پروژه طرح جامع فيبر نوري توسط شركت برق منطقه ايتهران در حال اجرا مي باشد كـه مجريـانطرح فهرست مشخصات و محل جغرافيايي پستهاي 20 كيلوولت توزيع و ساير اطلاعات مرتبط را از شـركتهاي توزيـع
اخذ وجلساتي نيز با امورهاي و ديسپاچينگ توزيع تشكيل و در نهايت در مسيرهايي كه خطـوط فيبـر نـوري احــــداثمي گردد در محلهاي مورد نياز(پستهاي توزيع) با قراردادن باكس مربوطه ميتـوان از ايـن خطـوط بـراي اجـراي پـروژهاتوماسيون استفاده نمود. ولي استفاده از فيبر نوري در محلهايي كه اين خطوط وجـود نـدارد و بايـد فيبـر نـوري احـداثگردد بسيار پر هزينه و گران خواهد بود.

سيستم مخابراتي ارزانتر و يا سهل الوصولترين سيستم مخابراتي استفاده از امواج راديويي ميباشد كه ميتواند در بانـدهايUHF ,VHF يا Spread Spectrum از آن استفاده شده (بطور مستقيم يا از طريق برج مخابراتي ميلاد) و در سيسـتممخابراتي اتوماسيون از اين روشها استفاده نمود.
استفاده از امواج راديويي جهت سيستم مخابراتي پروژه اتوماسيون با توجه به اينكـه تجربـه اسـتفاده از ايـن سيسـتم درشركت توزيع برق مركز تهران در سال 77 و 81 بصورت دو طرح پـايلوت ( هركـدام شـامل 10 دسـتگاه پسـت 20كيلوولت ) در بيست دستگاه پست 20 كيلوولت به اجرا در آمده و تا به حال نيز مشكل خاصي نداشته عـلاوه بـر پـايينآمدن هزينه اجراي پروژه داراي مزايا و محاسن زيادي ميباشد . 8

با توجه به اينكه مانور شبكه و فيدرهاي 20 كيلو ولت در بخش توزيع بصورت سيال بوده و از هر چند گاهي بخصـوصدر هنگام بهره برداري از فيدر 20 كيلو ولت جديدي اين مانورها جهت جابجايي بار و متعادل نمودن بار فيدرهاي هـم
جوار تغيير كرده و اساساً در بعضي مواقع يك پست مانوري مهم پس از اين مانورها در وسط يك فيـدر قـرار گرفتـه كـههيچ نقطه مانوري در آن وجود نخواهد داشت .

امكان جابجايي تجهيزات اتوماسيون اعم از تابلوهـاي 20 كيلـو ولـت وسيستم هاي سخت افزاري مانند RTU ، آنتن و …. از پست 20 كيلوولت قديمي به پست مانوري جديد مهيا بـودهو در صورت استفاده از سيستم مخابراتي راديويي ايـن كـار بـه سـادگي صـورت مـيگيـرد . اسـتفاده از سـيستم راديـوييبخصوص سيستم مخابراتي طيف گسترده موجب ظريب اطمينان بالا و بالطبع پايداري بيشتر شبكه از نظر قطع ارتبـاطدر مقايسه با زوج سيم مسي و يا فيبر نوري كه ميتواند عوامل مختلف موجب قطع ارتباط گردد ميباشد .

نتيجه گيري و پيشنهاد :
نتايجي را كه پس از بكارگيري برنامه اتوماسيون بدست خواهدآمد بطور خلاصه ميتوان گفت:
1-افزايش قابليت اعتماد و كيفيت خدمات بـرق رسـاني بـه مشـتركين و تـامين رضـايت و كـاهش زمـان خاموشـي وانرژيهاي توزيع نشده هنگام بروز اختلال .
2-افزايش كارايي و ايمني عملياتي و هماهنگي بهتر بين تمامي عمليات شبكه و حذف خطاهاي احتمالي انساني.
3-مديريت عمليات برنامه ريزي شبكه از طريق بهره گيري موثرتر از تمامي امكانات موجود و در نتيجه بيشـينه سـازيبازگشت سرمايه گذاري هاي انجام شده و سرمايه گذاريهاي آينده.
با توجه به نتايج فوق پيشنهاداتي به شرح ذيل ارائه ميگردد .
1ـ پروژه اتوماسيون فيدر 20kv در ابتدا بصورت طرح پايلوت در محدوده جغرافيـايي مشخصـي انجـام گـردد . ( كـارمطالعاتي و اجرايي )
2 ـ نتايج حاصل از اجراي پروژه اتوماسيون و آمارهاي مربوطه جمع آوري و با اطلاعات موجود از قبل مقايسه گردد .
3 ـ ميزان كاهش انرژي توزيع نشده و زمان بازآرايي شبكه بعد از اجراي پروژه اتوماسيون مـورد بررسـي قـرار گرفتـه وصرفه اقتصادي و رضايتمندي مشتركين مورد ارزيابي قرار گيرد .
4 ـ افزايش ايمني كار و عمليات قطع و وصل كليدها نسبت به فرمان قبل از نصب سيستم اتوماسيون بررسي و مطالعـهگردد .

دانلود رایگان فایلهای متلب

رمز : sim-power.ir

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *