آموزش متلب

برخی دستورات ساده سازي و ويرايش در متلب

برخی دستورات ساده سازي و ويرايش در متلب:

دستور collect:

به صورت پيش فرص عبارت جبري داده شده به تابع را به ترتيب از بزرگترين تا كوچكترين توان x مرتب مي كند. اگر x در عبارت نباشد و يا پس از دادن عبارت جبري به عنوان ورودي اول تابع، نام متغير ديگري وارد شود، عبارت جبري بر اساس ترتيب نزولي توان آن متغير مرتب مي شود. مثال :

>> syms x y

>> collect((exp(x)+x)*(x+2))

ans= x^2+(exp(x)+2)*x+2*exp(x)

>> collect((x+y)*(x^2+y^2+1), y)

ans= y^3+x*y^2+(x^2+1)*y+x*(x^2+1)

>> collect( (x+1)*(y+1))

ans= (y+1)*x+y+1

دستور horner:

تمامي عبارات جبري را آنقدر ساده مي كند تا هيچ عبارت تواني اي بـاقي نمانـد و تمـامي عبـارات بـه ضرايبي از متغيرها يا تركيبات بدون توان آنها تبديل شود ؛ مگر آنكه يك متغير تواني ضريب پارامتري نداشته باشد و بـه ايـن دليل به ضرايب كوچكتري تبديل نشود. در اينجا نيز اولويت با x و متغيرهاي نزديك به آن است. مثال:

>> syms x y t

>> horner(x^3+3*y*x^2+x*y^2+x*y)

ans= ((y+1)*y+(3*y+x)*x)*x

>> horner(x^2+y^3+x*y)

ans= y^3+(x+y)*x

>> horner(t^3+2*t^2*y^2+5*t*y+y^3)

ans= t^3+(5*t+(2*t^2+y)*y)*y

تابع factor:

در حالت symbolic به عنوان تابعي براي يافتن عباراتي كه مي تواند به عنوان ضريبي براي ساير عبارات در يك عبارت جبري قرار گيرد و تا حد ممكن آنرا به ضرايبي از تركيبات جبري تبديل كند، مورد استفاده قرار مي گيرد.

مثلاً:

>> syms x y z

>> factor(x^3-y^3)

ans= (x-y)*(x^2+y^2+x*y)

>> factor(x^2+y^2-2*x*y)

ans= (x-y)^2

>> factor(3*t^3*y^3+9*t^2*y^4+18*y^3*t^5)

ans= 3*y^3*t^2*(6*t^3+t+3*y)

>> factor(x*t+4*x*y+4*t*y+16*y^2)

ans= (x+4*y)*(t+4*y

تابع expand:

عبارت مقابل خود را به گسترده ترين شكل ممكن در مي آورد و براي اين كار از ضرب كردن عبارات در هم، تبديل توابع سينوسي كه ورودي آنها مجموع متغيرهاست به شكل ضرب عبارات مثلثاتي و يا تبديل عبـاراتي كه توان آنها مجموع چند متغير است به ضرايب نمايي و … استفاده مي نمايد.مثال:

>> syms a b c

>> expand(sin(a+b-c))

ans= sin(a)*cos(b)*cos(c)+sin(a)*sin(b)*sin(c)+cos(a)*sin(b)*cos(c)-cos(a)*cos(b)*sin(c) >> expand(exp((a+b)^2))

ans= exp(a^2)*exp(a*b)^2*exp(b^2)

>> expand((a+b-3*c)*(2*a-b+4*c))

ans= 2*a^2+a*b-2*a*c-b^2+7*b*c-12*c^2

نویسنده: پور مقدس

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

2 پاسخ به “برخی دستورات ساده سازي و ويرايش در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *