آموزش متلب

اکسل

اکسل

مثال ها:

مراجعه به نام متغير (سلول)

يك برچسب ستون در محل C3 و يك برچسب رديف در محل B6 وارد ميكنيم. در سلول محل تقاطع آن دو يعني C6 (كه از اين پس با برچسب Cnam Rnam نيز قابل ارجاع است) عدد 25 را وارد ميكنيم. سپس به سلول A8 رفته با ارجاع به سلول Cnam Rnam دو برابر مقدار آن را در A8 قرار ميدهيم. وضعيت ميله فرمول و جعبه نام را بررسي ميكنيم. همانطور كه در شكل 2-15 ميشود، سلول A8 را مساوي برچسب جديدِ C6 (يعني Cnam Rnam) ضرب در دو قرار دادهايم. اگر در محل A8 فرمولِ 2*C6 را هم وارد كنيم همين نتيجه حاصل ميشود.

810

 

در زيرِ Cnam سه عدد وارد ميكنيم، حاصلجمع آنها را با استفاده از تابع كتابخانهاي ()SUM در C7 قرار ميدهيم. پس از وارد كردن اعداد در زير Cnam به C7 ميرويم و عبارت (SUM(Cnam= را وارد ميكنيم، مجموع اعداد ستون Cnam در اين سلول نمايش داده ميشود.

811

 

مراجعه به نام و عناصر يك ستون (آرايه) تعداد عناصر (سلولهاي) متعلق به ستون fx شكل زير را با استفاده از برچسب گذاري در سلول بعد از آخرين مقدار قرار ميدهيم، از تابع ()COUNT كه مخصوص شمارش است استفاده ميكنيم.

مجموع عناصر (سلولهاي) متعلق به ستون fxc شكل 5-15 را با استفاده از برچسب گذاري در سلول بعد از آخرين مقدار قرار ميدهيم.

812

ميتوان از عنوان fxc كه در بالاي ستون E آمده براي برچسبگذاري آن ستون استفاده و سپس در فرمولها به آن رجوع كرد. يادآوري ميكنم براي اين كه برچسبهاي دلخواه قابل ارجاع شوند بايد از منيوي اصلي انتخاب زير تيك زده شود. Tools_Options_Calculation_Accept labels in formulas كتابخانه داخلي اكسل همانطور كه در تصويرها ديده ميشود فرمول (COUNT(fx تعداد سلولهاي ستون و فرمول (SUM(fxc مجموع مقادير ستون را تعيين ميكنند. هر دو فرمول جزو كتابخانه داخلي اكسل هستند كه شامل تعداد زيادي توابع در زمينههاي مختلف مورد نياز ازقبيل توابع رياضي، آماري، تجاري، و … ميباشد.

 

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *