آموزش متلب

ارسال خروجي

ارسال خروجي

ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور (disp(var آرگومان ()disp يك آرايه است، و اعضاء آن بايد از يك نوع باشند. اگر آرگومان يك بردار سلولي باشد. هر عضو جداگانه نشان داده خواهد شد.

مثالها:

متغيرهاي ناهمجنس

>> x = 6.5;

mv = ‘MATLAB Version is ‘;

>> disp([mv num2str(x)]);

MATLAB Version is 6.5

تابع (num2str(x عدد را به رشته تبديل ميكند.

متغيرهاي همجنس

>> v = version;

>> disp([mv v]);

MATLAB Version is 6.5.0.180913a (R13) version

يك متغيرِ رشتهايِ داخلي متلب است، كه ويراست آن را نگهداري ميكند.

آرايه سلولي

>> C ={ ‘MATLAB Version is ‘, 6.5};

>> disp(C);

‘MATLAB Version is ‘ [6.5000]

ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور ()fprintf

اين تابع كاملاٌ مشابه نظيرش در زبان ++C است و امكان تركيب عدد و رشته و دادن فرم دلخواه به اعداد را در خروجي علائم %d, %i, %o, %u, %x, %X, %f, %e, %E, %g, %G, %c, %s :علائم .ميكند فراهم تعيين فرمت خروجي Format Specifier هستند. علائم … ,n, \t, \b\ دستورهاي چاپي يا escape code هستند. فرمت good) %g) مشابه f% و با انتخاب فرم مناسب عمل ميكند. علائم s% و f% به ترتيب فرمت چاپ رشته (string) و اعشاري (float) هستند. عبارت 7.2f% هفت مكان براي چاپ معدل اختصاص داده و ارقام بعداز مميز را به دو رقم گرد ميكند. علامت new line) \n) ادامه چاپ را به سطر بعد منتقل ميكند. چينش پيشفرض خروجي راستچين است، علامت منفي بعد از % خروجي را چپچين ميكند. كاربرد بعضي از اين علائم در مثالها آمدهاند. براي اطلاع بيشتر به help fprintf مراجعه نمائيد.

مثال ها:

گرد كردن تا سه رقم بعد از نقطه مميز، راستچين كردن داخل كرسي

>> av = [17.4537 4.57 15.3 17.869 3.7];

>> nam = ‘Students Average:’;

>> fprintf(‘%s\n’, nam);

fprintf(‘%7.3f\n’, av);

Students Average: 17.454 4.570 15.300 17.869 3.700

چپچين كردن داخل كرسي

>> fprintf(‘%s\n’, nam);

fprintf(‘%-7.3f\n’, av);

Students Average: 17.454 4.570 15.300 17.869 3.700

 دستور echo off/on

echo off نمايش دستورات برنامه بر روي پنجره را متوقف و فقط نتايج را نمايش ميدهد. اين دستور فقط از داخل برنامه قابليت اجرائي دارد و نبايد مستقيماً از پنجره فرمان اجرا شود. براي اطلاع بيشتر به مثالهاي برنامهنويسي مراجعه كنيد. echo on برعكس عمل ميكند. براي طلاع بيشتر help echo را جرا كنيد.

دستور pause

اين دستور اجرا را درانتظار عمل كاربر متوقف ميكند. (pause(n به اندازه n ثانيه ميايستد و سپس ادامه ميدهد.

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *