آموزش متلب

آموزش کامل و جامع فرمان ezplot در متلب

آموزش کامل و جامع فرمان ezplot در متلب

فرمان plotبا توابع عددی درون  -M فایل ها دقیقا مانند توابع inlineکار می کند، برای مثال plot (x,f(x))تابع تعریف شده در –M  فایل به نام f.mرا رسم می کند. اما فرمان ezplot با کمی تفاوت تابع  -M فایل را صدا میزند.برای توابع داده شده بعنوان inlineو یا نمادین از این فرمان بصورت ezplot(f,1,3)استفاده می شود.هنگامی که تابع در یک –M  فایل بانام f.mتعریف شده باشد، این فرمان بصورت ezplot(‘f’,1,3)صدا زده می شود.

باید به علامت’ توجه شود،این تفاوت اغلب دیده خواهدشد. ezplotمثالی از یک تابع –M  فایل است که می تواند برروی سایر توابع عمل کند. این–M  فایل های تابعی را بعنوان آرگومان ، در صدا زدن تابع دارد. هنگامی که تابع بعنوانinlineداده شود ، نام تابع بصورت g,fو … است . ولی هنگامی که تابع در یک –M  فایل داده شده باشد ، نام تابع بصورت’f’ یا ‘g’ و … می باشد.

این فرمان برای رسم توابعی استفاده می شود که بصورت نمادین تعریف شده اند. در صورتی که fبا یک عبارت نمادین تعریف شده باشد، برای ترسیم آن در بازه [1,5] می توان از فرمانی با عنوان ezplotبصورت ezplot (f,[1,5])استفاده کرد.برای مثال:

نتیجه بدست آمده در شکل 6-8 نشان داده شده است.

آموزش کامل و جامع فرمان ezplot در متلب

کار می تواند پس از انجام محاسبات نمادین که منجر به عبارات پیچیده ای می گردد، مفید باشد. بعنوان مثال برای ترسیم نمودار مشتق دوم   کافیست بصورت زیر عمل کرد.

؟ ezplot خود نقاط را برای رسم نمودار می گیرد. در مواقعی که تابع دارای تغییرات سریع است ، فاصله نقاط ؟ و در مواقعی که تابع دارای تغییرات کمی باشد، فاصله نقاط کمی استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *