آموزش متلب

آموزش کامل رسم توابع عددی در متلب

۱-۱ رسم توابع عددی

آموزش کامل رسم توابع عددی در متلب

سایت سیم پاور انتخاب های متعدد نمودارهای دوبعدی و سه بعدی انعطاف پذیر و آسان را فراهم می کند . توابع رسم ، در ؟ قسمت تقسیم بندی می شوند : مدیریت گرافیک ، ایجاد سطح و منحنی و در سایت سیم پاور، حاشیه

نویسی و ویژگی های گراف . اگرچه ؟ ها تعداد کمی از توابع رسم کننده هستند ، در اکثر قسمت ها، شکل دستوری آنها یکسان است و می  توانند با مجموعه مشابهی از دستورات تفسیرشوند . نرم افزار سایت سیم پاوردارای

مجموعه ابزارهای ترسیم بسیار عالی است. در این بخش تنها به بخشی از روش های ترسیم ابتدایی پرداخته می شود . این بحث با رسم گراف های دو بعدی آغاز می شود.

؟ ابتدائی رسم گراف در سایت سیم پاوردر دو بعد، با استفاده از بردار xبه صورت (x1,x2,…,xN)x= و بردار yبه صورت y=(y1,…,yN)انجام می شود . فرمانی ک موقعیت نقطه (xi,yi) را نشان داده و سپس این نقاط را بوسیله خطوط بهم وصل می کند ، فرمانplot(x,y)است.

محورهای x=[1,2,3,4,5]y=[-1,2,3,1,5] که به همین روش رسم شده اند  شکل۱-۶ قابل مشاهده است.

همچنین می توان با کلیک بر روی متغیر xو yدر فضای کاری و انتخاب گزینه ترسیم ، شکل را رسم نمود.

مطابق شماره ۱ ، ابتدا بر روی متغیر x در فضای کاری کلیک نمایید.

مطابق شماره دو با نگه داشتن کلید کنترل برروی متغیر yکلیک نمایید.

مطابق شکل سه برروی زبانه plot کلیک نمایید.

۳

۱. مطابق شماره سه برروی زبانه plot کلیک نمایید. در صورت لزوم با کلیک برروی قسمتی که باشماره۵ مشخص شده است، می توان جای دو متغیر x,yرا برای محور افقی و عمودی تغییر داد.

 

 

توابع عددی نیز با روشی مشابهرسم می شوند. بعنوان مثال برای رسم تابعcos(x)در بازه ، ابتدا بایستی بردار مختصات xایجاد شود. سپس باید yرا که در اینجا مقادیر cos(x)است ایجاد کرد و در پایان نقاط ایجاد شده را بوسیله خط راست توسط فرمان plotبهم وصل کرد.

نتیجه بدست آمده در شکل۲-۶ نشان داده شده است.

اگر تابع f بصورت یک تابع inline باشد، می توان آنرا با فرمان plot(x,f(x))رسم کرد. بعنوان مثال، برای ترسیم تابع    در بازه[0,5] از فرمان های زیر می توان استفاده کرد:

ترسیم تابع fدر بازه داده شده در شکل6-3 نمایش داده شده است.

 

۴

یک منحنی و در سایت سیم پاور در سایت سیم پاوربصورت پیش فرض آبی است.ولی تغییر این رنگ به سایر رنگ ها نیز ممکن باشد، این رنگ با آرگومان سوم در فرمان plotمشخص می شود.

آموزش کامل رسم توابع عددی در متلب

 

 

این مثال با فرمان   رنگ قرمز انتخاب می شود . باید توجه داشت که این متغیر حتما باید توسط علامت ‘ دو طرف آن مشخص شود. علامت اختصاری رنگ ها – نشانگرها و نوع خط برای ترسیم در سایت سیم پاوربصورت شکل 6-4 است.

 

 

از طرفی با کلیک برروی گزینه Show plot Tools and Doc Figureشکل 6-5 تغیر نموده و ابزارهای ویرایشی؟می شوندکه می توان رنگ، نوع خط، نوع نمایشگر و بطور کلی همه خصوصیات گرافیکی شکل را تغییر داد. این ابزارها به کاربر قابلیت انعطاف بیشتری برای ویرایش شکل ها می دهد که تعدادی از قابلیت ها در ادامه گفته خواهد شد. اغلب این امکانات را می توان از منوی Toolsو یا از نوار ابزار plot Edit از منوی Viewبدست آورد. ؟ دیدن کلیه راه هایی که کاربر را قادر می سازد یک منحنی و در سایت سیم پاور یا دیگر اشیا یک نمودار محور ها را تنظیم کند، ابتدا باید شکل را انتخاب نمود و سپس در پنجره Properly Editorتنظیمات لازم را انجام داد. برای انتخاب خود پنجره شکل باید روی حاشیه خارج محورها کلیک کرد.

 

 

؟ دیگر اعمال کلیه این تغییرات ، استفاده از دستورهایgetو setاست. برای دیدن ویژگی های شکل جاری باید عبارت get(gcf)وبرای محورهای جاری عبارت get(gca)و برای منحنی و در سایت سیم پاور انتخاب شده یا دیگر اشیا دستور get(gco)را تایپ کرد.برای مثال، برای تغییر اندازه فونت محور باید عبارت set(gca,’fontsize’,16)را در خط فرمان تایپ کرد. به خوانندگان عزیز توصیه می شود با کلیک بر روی گزینه های نشان داده شده در شکل ۶-۶ تغییرات مربوطه را تجربه و تفسیر نمایند. برای رسم چند منحنی و در سایت سیم پاور بر روی یک گراف نیز دو راه وجود دارد.

باید به یاد داشت که یک منحنی و در سایت سیم پاور توسط یک جفت بردار y-xتعریف می شود که هرکدام از این دو بردار دارای ابعادی یکسان بصورت n×1یا L×nمی باشند. فرض کنید یک جفت بردار wو zبه ابعاد m×1یا 1×mنیز موجود باشند، بطوری که mو nدو عدد متفاوت هستند. اولین راه رسم دو منحنی و در سایت سیم پاور در یک گراف با استفاده از فرمان زیر است:

در سایت سیم پاور منحنی و در سایت سیم پاور اول به رنگ آبی و منحنی و در سایت سیم پاور دوم به رنگ سبز رسم می شود.

 

 

دقت نمایید با کلیک بر هر قسمتی از شکل ، گزینه خصوصیات همان قسمت در property Editorفعال قابل ویرایش می شود.بطور مثال، بارکلیک برروی شماره یک گزینه ویرایش خط ، مانند شکل قبل و با کلیک برروی محورها (Axes) ، مطابق شکل شماره دو گزینه ویرایش محورها مشخص می شود.

 

 

؟ با تایپ عبارت دلخواه در قسمت X Labelو Y Labelدر مقابلX Axisو Y Axisو فعال کردن گزینه Gridتغییرات را ملاحظه فرمایید.

تابع    و     تعریف شده بصورت توابع آرایه ای در بازه [1,-4] به همراه تابع exp(x)با فرانین زیر رسم می شوند:

>>x=-1:0.1:4;

>>

>>

>>

بدین ترتیب سه منحنی و در سایت سیم پاور در رنگ های مختلف رسم می شود که نتیجه آن در شکل6-7 نشان داده شده است.

 

 

روش دوم برای رسم چند منحنی و در سایت سیم پاور بر روی یک گراف استفاده از فرمان hold onاست :

در این حالت هر دو منحنی و در سایت سیم پاور با یک رنگ رسم خواهند شد . سه تابع f(x)، g(x)و exp(x)را می توان باهم بوسیله فرامین زیر نیز رسم کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *