آموزش متلب

آشنائي با ترسيمات

آشنائي با ترسيمات

صفحه هاي مختصات صفحه مختصات قائم اعلب ترسيمات متلب در ميان دو محور (سه محور براي رسم سه بعدي) رسم مي شوند. محورهاي افقي، عمودي، و فضائي در متلب به ترتيب X و Y (و Z براي رسم سه بعدي) نام دارند. مختصات نقاطِ سازنده منحني ها (سطوح براي رسم سه بعدي) روي اين محورها مشخص مي شوند. بعضي از دستورات ترسيمي نظير خانواده ي ()plot توسط متلب درون صفحه مختصات قائم(طول X ، عرض Y) رسم مي شوند. صفحه مختصات قطبي دستوراتي نظير()compass(),polar درون صفحه مختصات قطبي (زاويه θ ،بزرگي r) رسم مي شوند. تبديل مختصات قائم و قطبي نحوه تبديل مختصات نقطهي A با مختصات قائم(x,y) و مختصات قطبي (r و theta) در جدول زير آمده است.

705

بردار و رسم منحني، دستورهاي ()plot(), comet

كار ترسيم آرايه ها برحسب يكديگر (يا ترسيم توابعي كه آرايه ها را به هم ربط ميدهند) بسيار آسان است. دستور(plot(t,x عناصر بردار x را بر حسب بردار t نظير به نظير به صورت نقاطي روي صفحه مختصات قائم قرار ميدهد، (هر دو بردار بايد متساوي العنصر باشند) سپس آنها را به هم وصل و منحني مورد نظر را ايجاد ميكند. مثال توضيحي زير اصول كار را بيان ميكند.

مثال: براي رسم معادله يك سهمي ابتدا يك آرايه شامل مقادير x تعريف ميكنيم:

>> x = [-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4];

سپس تابع مورد نظر را مينويسيم:

>> y = [-21 -13 -7 -3 -1 -1 -3 -7 -13];

و با يك دستور ساده y را بر حسب x نقطه به نقطه رسم ميكنيم

 >> plot(x,y,’o’)

اگر پارامتر ‘o’ را از دستور حذف كنيم، نقاط به صورت اتوماتيك به يكديگر وصل و ترسيم شكل منحني به خود ميگيرد. براي داشتن منحني بدون شكست بايد نقاط بيشتري را به x و نتيجتاٌ به y نسبت داد. دقت كنيد كه براي رسم دو آرايه عددي برحسب يكديگر آن دو بايد همسان باشند. صورت فرمولي معادله سهمي چنين نوشته ميشود:

y = -x.^2 + x – 1

براي به توان رساندن تكتك عناصر آرايه (توان آرايه اي) از علامت ^. استفاده شده است. دستور ()comet عيناً شبيه ()plot عمل ميكند با اين تفاوت كه رسم را با حركت آهسته به صورت پويا نمائي انجام ميدهد.

706

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *